Projekty uchwał 

 

Wraz z wnioskiem o wymianę projektu uchwały

 

Projekt uchwały po zmianach z 17.03.2017 r. (pdf)

 

Projekt uchwały podpisany przez:

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 


UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 marca 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo


Projekt niniejszej uchwały stanowi element „Programu Stypendialnego Gminy Legionowo” utworzonego uchwałą Nr XXIX/383/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013 r. Wykorzystując kilkuletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem systemu stypendialnego, opinii klubów stypendystów, trenerów oraz uwzględniając wypracowane wnioski, wprowadza się stypendia sportowe zespołowe. Stypendia indywidualne ustala się dla zawodników do 23 roku życia, natomiast dla zawodników powyżej 23 roku wprowadza się nagrody. Projekt uchwały przygotowano w związku z koniecznością dopracowania zapisów obecnie obowiązujących regulacji przyznawania przez Prezydenta Miasta Legionowo indywidualnych stypendiów sportowych oraz nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.

 

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 

Wniosek z 17.03.2017 r. (pdf)

 


 

 

Projekt z 16.03.2017 r.

 

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1), w związku z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/383/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2777 ze zm.3) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Program Stypendialny Gminy Legionowo obejmuje następujące rodzaje stypendiów:

1)stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Legionowo;

2)stypendia naukowe dla studentów;

3)stypendia artystyczne;

4)stypendia sportowe indywidualne;

5)stypendia sportowe zespołowe;

6)nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej oraz dla zawodników.”

2)Rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4.

Indywidualne stypendia sportowe

§ 12. 1. Stypendia sportowe indywidualne, zwane dalej stypendiami sportowymi przyznaje się zawodnikom reprezentującym Gminę Miejską Legionowo i osiągającym wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych (do osiągnięć indywidualnych zalicza się wyniki uzyskane np. w sztafetach, osadach, załogach) oraz drużynowych nieuwzględnionych w Rozdziale 4a:

1)zamieszkałym na terenie Gminy Legionowo lub;

2)zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Legionowo;

3)w roku przyznania stypendium nie ukończyli 23 roku życia;

4)uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy w zawodach rangi mistrzowskiej w kategorii senior, młodzieżowiec, junior, młodzik, kadet, junior młodszy, osiągając wyniki określone w § 13 ust. 1 pkt 2.

§ 13. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;

2) w roku przyznania stypendium lub w poprzednim roku kalendarzowym uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

a) zajął miejsce od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata,

b) zajął miejsce od 1 do 6 na Mistrzostwach Europy,

c) zajął miejsce od 1 do 3 na Mistrzostwach Polski,

d) zajął miejsce od 1 do 3 w Pucharze Świata lub Pucharze Europy,

e) zajął miejsce od 1 do 3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub Pucharze Polski,

f) otrzymał powołanie do Kadry Narodowej na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata i nie otrzymuje stypendium w okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego,

g) otrzymał powołanie do szerokiej Kadry Narodowej.

Przy czym warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w pkt 2 lit a - e uczestniczyło co najmniej 6 zawodników w dyscyplinach indywidualnych, drużyn w grach zespołowych, państw (nie stosuje się w przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników oraz w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych);

3)nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem.

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych, o których mowa w ust.1 pkt 2, przyznaje się stypendium sportowe za jedno najwyższe osiągnięcie uzyskane w danym roku.

§ 14. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych są:

1)związki sportowe;

2)stowarzyszenia kultury fizycznej lub kluby sportowe, które były reprezentowane przez zawodnika podczas zawodów wymienionych we wniosku o przyznanie stypendium;

3)komisja Rady Miasta Legionowo właściwa ds. sportu.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 5 do Programu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1)dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu,

2)dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach sportowych,

3)dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia,

4)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Wnioski niekompletne, nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 15. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres roku kalendarzowego.

2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 10 stycznia każdego roku kalendarzowego.

3. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego, zwaną dalej podstawą, stanowi kwota 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Wysokość stypendium dla zawodników w poszczególnych miesiącach nie może przekroczyć miesięcznie:

a) dla seniorów:

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a 200 % podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 lit. b 150 % podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 lit. c 100% podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 2 lit. d, e, f, g 60 % podstawy

b) dla młodzieżowców i juniorów:

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a 100% podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 lit. b 80% podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 lit. c 60% podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt 2 lit. d, e, f, g 40 % podstawy

c) dla młodzików, kadetów, juniorów młodszych:

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a 50 % podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 lit. b i c 40 % podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 lit. d 30 % podstawy

- w przypadku osiągnięć wymienionych w § 13 ust.1 pkt 2 lit. e, f, g 20 % podstawy.

W sztafetach, dwójkach, załogach, osadach i drużynach przyznaje się stypendium w wysokości 85 % wartości przysługującego stypendium za osiągnięcia indywidualne.

§ 16. 1. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Miejską Legionowo - Urzędem Miasta Legionowo a stypendystą.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stypendium za miesiąc styczeń wypłacane jest łącznie ze stypendium za miesiąc luty do 25 lutego.

4. Zawodnicy, którzy spełniają przesłanki określone w § 12 i § 13, a trenują w klubach sportowych mających siedzibę poza Gminą Miejskią Legionowo, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego pod warunkiem złożenia oświadczenia, że nie otrzymali innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują ani nie ubiegają się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium z Gminy Legionowo spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu stypendium z Gminy Miejskiej Legionowo.

§ 17. 1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium sportowego przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo w składzie:

1)Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo właściwy ds. sportu jako jej Przewodniczący;

2)2 przedstawicieli komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Legionowo właściwej ds. sportu;

3)2 przedstawicieli komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. sportu.

2. Do zadań komisji należy:

1)analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków;

2)wyłonienie kandydatów do stypendium;

3)zaproponowanie kwoty miesięcznej stypendium.

3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

4. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Prezydentowi Miasta Legionowo pozytywnie zaopiniowane wnioski w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów.

5. Prezydent Miasta Legionowo podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w formie zarządzenia.

6. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę i zawodnika.

§ 18. Zawodnik, któremu przyznano stypendium jest zobowiązany do:

1)przedstawienia na wniosek Prezydenta Miasta Legionowo bieżących wyników z realizacji szkolenia sportowego;

2)informowania Prezydenta Miasta Legionowo o okolicznościach, o których mowa w § 19 i § 20 najpóźniej w terminie 7 dni od ich wystąpienia;

3)promowania Miasta Legionowo.

§ 19. 1. Prezydent Miasta Legionowo pozbawia zawodnika stypendium na wniosek klubu sportowego, komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. sportu lub z własnej inicjatywy, jeżeli:

1)zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego;

2)została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem;

3)zawodnik niebędący mieszkańcem gminy Legionowo zmienił przynależność klubową stając się zawodnikiem reprezentującym klub sportowy mający siedzibę poza gminą Legionowo;

4)utracił całkowicie zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 1.

§ 20. 1. Zawodnikowi wstrzymuje się wypłacanie stypendium na wniosek klubu sportowego, komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. sportu lub z własnej inicjatywy w przypadku gdy:

1)utracił on czasowo, na okres dłuższy niż 2 miesiące, zdolność do uprawiania sportu na mocy orzeczenia lekarskiego;

2)został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez inne właściwe stowarzyszenie.

2. Wznowienie stypendium, bez wyrównania za okres wstrzymania dokonywane jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustały przyczyny wymienione w ust. 1.”

3)Rozdział 4 a otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4a.

Stypendia sportowe zespołowe

§ 21. 1. Stypendia sportowe zespołowe przyznaje się zawodnikom i trenerom drużyn seniorskich reprezentujących Gminę Miejską Legionowo i osiągającym wysokie wyniki w sporcie uczestniczącym w lidze centralnej na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej w dyscyplinach drużynowych zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Legionowo.

2. Stypendium może być przyznane w przypadkach określonych w ust. 1. w następujących dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla Gminy Miejskiej Legionowo:

1)piłka nożna mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 23 osób;

2)piłka ręczna mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 15 osób;

3)piłka siatkowa kobiet, z tym iż maksymalna liczba zawodniczek w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 15 osób.

§ 22. Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)posiada aktualną licencję;

2)w roku przyznania stypendium realizuje program szkoleniowy i uczestniczy w rozgrywkach klubu zgłaszającego wniosek.

§ 23. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych są kluby sportowe z siedzibą na terenie Legionowa.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 6 do Programu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1)dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu;

2)dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach sportowych.

4. Wnioski niekompletne, nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 24. 1. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (od stycznia do czerwca i od sierpnia do grudnia).

2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 stycznia i 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

3. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

4. Wysokość stypendium dla zawodników w poszczególnych miesiącach nie może przekroczyć miesięcznie 500 % podstawy określonej w ust. 3.

§ 25. 1. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Miejską Legionowo - Urzędem Miasta Legionowo a stypendystą.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stypendium za miesiąc styczeń wypłacane jest łącznie ze stypendium za miesiąc luty do 25 lutego, stypendium za miesiąc sierpień wypłacane jest łącznie ze stypendium za miesiąc wrzesień do 25 września.

§ 26. 1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium sportowego przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo w składzie:

1)Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo właściwy ds. sportu jako jej Przewodniczący;

2)2 przedstawicieli komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Legionowo właściwej ds. sportu;

3)2 przedstawicieli komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. sportu.

2. Do zadań Komisji należy:

1)analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków;

2)wyłonienie kandydatów do stypendium;

3)zaproponowanie kwoty miesięcznej stypendium.

3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

4. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Prezydentowi Miasta Legionowo pozytywnie zaopiniowane wnioski w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów.

5. Prezydent Miasta Legionowo podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w formie zarządzenia.

6. O przyznanym stypendium zawiadamia się wnioskodawcę i zawodnika.

§ 27. Zawodnik, któremu przyznano stypendium jest zobowiązany do:

1)przedstawienia na wniosek Prezydenta Miasta Legionowo bieżących wyników z realizacji szkolenia sportowego;

2)informowania Prezydenta Miasta Legionowo o okolicznościach, o których mowa w § 28 i § 29 najpóźniej w terminie 7 dni od ich wystąpienia;

3)promowania Miasta Legionowo.

§ 28. 1. Prezydent Miasta Legionowo pozbawia zawodnika stypendium na wniosek klubu sportowego, komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. sportu lub z własnej inicjatywy, jeżeli:

1)zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego;

2)została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem;

3)zawodnik zmienił przynależność klubową;

4)utracił całkowicie zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 1.

§ 29. 1. Zawodnikowi wstrzymuje się wypłacanie stypendium na wniosek klubu sportowego, komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. sportu lub z własnej inicjatyw w przypadku gdy:

1)utracił on czasowo, na okres dłuższy niż 2 miesiące, zdolność do uprawiania sportu na mocy orzeczenia lekarskiego;

2)został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez inne właściwe stowarzyszenie.

2. Wznowienie stypendium, bez wyrównania za okres wstrzymania dokonywane jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustały przyczyny wymienione w ust. 1.”

4)Rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział

5.Nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej oraz dla zawodników

§ 30. 1. Trenerom i osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w Gminie Legionowo oraz zawodnikom zamieszkałym na terenie Gminy Legionowo lub zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Legionowo mogą być przyznane jednorazowe nagrody pieniężne.

2. Nagrody mogą otrzymać trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, którzy w znaczny sposób przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika co najmniej jednego z wyników sportowych określonych w § 30. ust 3 lub zawodnicy, którzy ukończyli 23 lata osiągający wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych (do osiągnięć indywidualnych zalicza się wyniki uzyskane również np. w sztafetach, osadach, załogach) określonych w § 30. ust 3 :

3. Wyniki sportowe uprawniające do przyznania nagrody:

1)miejsce od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata;

2)miejsce od 1 do 6 na Mistrzostwach Europy;

3)miejsce od 1 do 3 na Mistrzostwach Polski;

4)miejsce od 1 do 3 w Pucharze Świata, Pucharze Europy lub Pucharze Polski;

5)powołanie do Kadry Narodowej na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata i nieotrzymywanie stypendium w okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego;

6)powołanie do szerokiej Kadry Narodowej.

Przy czym warunkiem przyznania nagrody jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - 4 uczestniczyło co najmniej 6 zawodników lub zespołów (nie stosuje się w przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby oraz w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych).

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych, o których mowa w ust. 3, przyznaje się nagrodę za jedno najwyższe osiągnięcie uzyskane w danym roku.

§ 31. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród są:

1)Prezydent Miasta Legionowo z własnej inicjatywy;

2)stowarzyszenia kultury fizycznej lub kluby sportowe, które były reprezentowane przez trenera lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej lub zawodnika podczas zawodów wymienionych we wniosku o przyznanie nagrody;

3)komisja Rady Miasta Legionowo właściwa ds. sportu.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej oraz dla zawodników stanowi załącznik nr 7 do Programu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć:

1)w przypadku trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w Gminie Legionowo - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 30 ust. 3.

2)w przypadku zawodników - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu, dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach, dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 30 ust. 2. i 3,

4. Wnioski niekompletne, nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 32. 1. Termin składania wniosków o przyznanie nagrody upływa 10 stycznia każdego roku kalendarzowego.

2. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

3. Wysokość nagrody nie może przekroczyć 7 – krotności podstawy, o której mowa w ust. 2.

4. Nagroda będzie wypłacona jednorazowo przelewem na rachunek bankowy do 25 lutego każdego roku kalendarzowego.

§ 33. 1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie nagrody przeprowadza Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo w składzie:

1)Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo właściwy ds. sportu jako jej Przewodniczący;

2)2 przedstawicieli komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Legionowo właściwej ds. sportu;

3)2 przedstawicieli komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. sportu.

2. Do zadań Komisji należy:

1)analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków;

2)wyłonienie kandydatów do nagrody;

3)zaproponowanie kwoty nagrody.

3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

4. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Prezydentowi Miasta Legionowo pozytywnie zaopiniowane wnioski w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania nagród.

5. Prezydent Miasta Legionowo podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w formie zarządzenia.

6. O przyznanej nagrodzie zawiadamia się wnioskodawcę oraz trenera lub osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej lub zawodnika.”

5) Załącznik nr 5 do Programu Stypendialnego Gminy Legionowo otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 6 do Programu Stypendialnego Gminy Legionowo otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 7 do Programu Stypendialnego otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

______________________

1Zmiany wymienionej ustawy zostały wymienione w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz.1579, poz. 1948

2Zmiany wymienionej ustawy zostały wymienione w Dzienniku Ustaw z 2015 r.  poz.1321; 2016 r. poz.1170, poz. 1171

3Zmiany wymienionej uchwały zostały wymienione w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 9880; z 2014 r. poz. 9014; z 2016 r. poz. 11962

 

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 


 

 


UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 marca 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Programu
Stypendialnego Gminy Legionowo

Projekt niniejszej uchwały stanowi element „Programu Stypendialnego Gminy Legionowo” utworzonego uchwałą Nr XXIX/383/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013 r. Wykorzystując kilkuletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem systemu stypendialnego, opinii klubów stypendystów, trenerów oraz uwzględniając wypracowane wnioski, wprowadza się stypendia sportowe zespołowe. Stypendia indywidualne ustala się dla zawodników do 23 roku życia, natomiast dla zawodników powyżej 23 roku wprowadza się nagrody. Projekt uchwały przygotowano w związku z koniecznością dopracowania zapisów obecnie obowiązujących regulacji przyznawania przez Prezydenta Miasta Legionowo indywidualnych stypendiów sportowych oraz nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.

 

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 

Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Maroń
Czas wytworzenia: 2017-03-16 11:06:26
Czas publikacji: 2017-03-20 14:07:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak