Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 16 marca 2017 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 111/2017

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Organizacja wypoczynku dla osób
niepełnosprawnych z elementami profilaktyki


Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.1), w związku z §9 ust. 1 "Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego", stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 235/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych z elementami profilaktyki.

2. Dotację na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się następującym podmiotom:

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

(KRS: 0000134684) - dotacja w wysokości 15.000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

 

___________________

1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948.

 

Liczba odwiedzin : 173
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Śliwiński
Czas wytworzenia: 2017-03-16 15:20:23
Czas publikacji: 2017-03-17 15:20:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak