Projekt uchwały 

 

 

UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446 z poźn. zm.1) oraz art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U. z 2016 r. poz.1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/320/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wspierania realizacji zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji oraz dotacji inwestycyjnej udzielonej na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

2) dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§15a. 1. Dotacja inwestycyjna, o której mowa § 6 ust. 5 pkt 2 może być udzielona na sfinansowanie lub dofinansowanie środków trwałych, przez które rozumie się zakup:

a) sprzętu rozumianego jako środki trwałe:

b) wartości niematerialnych i prawnych;

c) pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa;

d) dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej/prowadzonej działalności pożytku publicznego.

2. Dotacja inwestycyjna nie może być wykorzystywane na:

a) zakup gruntów,

b) finansowanie kosztów działalności gospodarczej organizacji,

c) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,

d) działalności partii politycznych,

e) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

f) działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub partie polityczne."

3) w § 16 pkt 2 lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) dostosowanie budynku dla prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami;”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 r.

 

___________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948

 

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

 


 

 

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 marca 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo
w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego


Zaproponowany projekt dopuszcza przekazywanie przez Gminę dotacji inwestycyjnej przewidzianej w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz 1870 z późn. zm.).

Ponadto do katalogu zadań realizowanych w roku 2017 - priorytetowych zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dopisano zadanie: dostosowanie budynku do prowadzenia działalności o charakterze wspierającym i profilaktycznym dla osób dorosłych i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, w celu jego realizacji w trybie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

 

Wniosek z 17.03.2017 r. (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobierajska
Czas wytworzenia: 2017-03-17 12:59:24
Czas publikacji: 2017-03-20 12:59:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak