Obwieszczenie  

 

o wydaniu postanowienia nr 6/17

 

Legionowo, 20.03.2017 r.

Rś. 6220.1.2017

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) oraz art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam, że w dniu 17.03.2017 r. Prezydent Miasta Legionowo wydał postanowienie nr 6/17 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Obiektów Handlowo-Usługowych "Galeria Bukowiec" wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Szwajcarskiej, nowoprojektowanej ul. Pileckiego oraz ul. Wąskiej w Legionowie na działkach o nr ew.: 2/15, 2/64, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/115, 2/133, 2/135, 2/149, 2/150, 2/151 i 4/4 w obrębie 21 w Legionowie.

 

Z up. Prezydenta Miasta Legionowo

mgr Robert Wieczorek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2017-03-20 14:18:58
Czas publikacji: 2017-03-20 14:18:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak