Rz.271.4.2017 Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”; Zadanie 2: Zakup i dostawa sprzętu na stanowisko grafika komputerowego w Urzędzie Miasta Legionowo; Zadanie 3: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Legionowo oraz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie; Zadanie 4: Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Zadanie 5: Zakup i dostawę zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo oraz komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie 

 

 

Ogłoszenie nr 47397 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.
Legionowo: Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”; Zadanie 2: Zakup i dostawa sprzętu na stanowisko grafika komputerowego w Urzędzie Miasta Legionowo; Zadanie 3: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Legionowo oraz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie; Zadanie 4: Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Zadanie 5: Zakup i dostawę zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo oraz komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 16689
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 19514-2017, 20808-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, krajowy numer identyfikacyjny 52483200000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41, 05120   Legionowo, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 774 20 31 w. 4064, faks 022 784 49 81, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.legionowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”; Zadanie 2: Zakup i dostawa sprzętu na stanowisko grafika komputerowego w Urzędzie Miasta Legionowo; Zadanie 3: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Legionowo oraz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie; Zadanie 4: Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Zadanie 5: Zakup i dostawę zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo oraz komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Rz.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” Zadanie 2: Zakup i dostawa sprzętu na stanowisko grafika komputerowego w Urzędzie Miasta Legionowo Zadanie 3: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Legionowo oraz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Zadanie 4: Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Zadanie 5: Zakup i dostawę zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo oraz komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie Zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest dla Zadania 1 w załączniku Nr 11 do SIWZ, znajdującym się w komplecie materiałów przetargowych, dla Zadania 2 w załączniku Nr 12 do SIWZ, znajdującym się w komplecie materiałów przetargowych, dla Zadania 3 w załączniku Nr 13 do SIWZ, znajdującym się w komplecie materiałów przetargowych, dla Zadania 4 w załączniku Nr 14 do SIWZ, znajdującym się w komplecie materiałów przetargowych, dla Zadania 5 w załączniku Nr 15 do SIWZ, znajdującym się w komplecie materiałów przetargowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV: 30232110-8, 30213100-6, 30216110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy”
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp - (cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zadanie 2: Zakup i dostawa sprzętu na stanowisko grafika komputerowego w Urzędzie Miasta Legionowo
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT13414.63
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ANNCOMP I Sp. z o.o.,  ,  Słomiana 13,  01-353,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14563.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14563.20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19224.90
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Zadanie 3: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Legionowo oraz szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT40650.41
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ANNCOMP I Sp. z o.o.,  ,  Słomiana 13,  01-353,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47035.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34040.25
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47447.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Zadanie 4: Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Zadanie 5: Zakup i dostawę zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo oraz komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo oraz Żłobka Miejskiego w Legionowie
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Czas wytworzenia: 2017-03-20 15:16:39
Czas publikacji: 2017-03-20 15:16:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak