Wersja archiwalna

Otwarty konkurs ofert ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych 

 

Informacja o rozstrzygnięciu i treść ogłoszenia

 

Legionowo, 17.05 2017 r.

WZIS.524.17.2017

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT


W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 19 kwietnia 2017 r. zarządzeniem nr 144/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych, dotację na realizację zadania:

1) "Aktywizacja i edukacja osób zagrożonych i chorych na cukrzycę" przyznano się podmiotowi:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Województwa Mazowieckiego (KRS: 0000183520 ) - dotacja w wysokości: 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł),

2) „Aktywizacja i edukacja osób niewidomych i niedowidzących" przyznano się podmiotowi: Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki (KRS: 0000163347) - dotacja w wysokości: 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł).

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 


 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Prezydent Miasta Legionowo


działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku z § 16 pkt 9 lit b i c załącznika do uchwały Nr XXIV/320/2016/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie
znaczenia zachowań prozdrowotnych.


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1. Rodzaj zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych

2. Nazwa zadania publicznego:

a) Zadanie nr 1 - Aktywizacja i edukacja osób zagrożonych i chorych na cukrzycę,

b) Zadanie nr 2 - Aktywizacja i edukacja osób niewidomych i niedowidzących.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł) na oba zadania - 6.500 zł na każde z ww. zadań.

4. Maksymalna jednorazowa kwota dotacji w ramach jednego zadania: 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł).


II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/320/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do. zarządzenia nr 235/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

Składając ofertę Oferent oświadcza, że zna i akceptuje warunki i zasady przyznawania i rozliczania dotacji określone w ogłoszeniu konkursowym i wyżej wymienionych dokumentach.

2. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 15% kosztów całkowitych realizacji zadania, z czego minimum 5 % wkładu finansowego, a pozostałe 10 % - wolontariat lub/i wkład rzeczowy.

Dofinansowanie Gminy Miejskiej Legionowo nie może przekraczać 85% całkowitych kosztów zadania.

3. Koszty zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem), sfinansowanego z dotacji mogą stanowić maksymalnie 10% wysokości dotacji.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kosztorysie.

6. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach jednego zadania.

7. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć:

a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta, wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,

b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników) - jeżeli umowę podpisywać będą osoby inne niż wskazane w Ofercie i załączonych do Oferty dokumentach,

c) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,

d) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),

e) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji (w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca).


III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

2. Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 01 czerwca 2017 r. i nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.


IV. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 12 maja 2017 r.

2. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

3. Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

4. Na kopercie należy umieścić:

a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

b) Rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego (patrz. Punkt I. 1 i I. 2 ogłoszenia),

c) adnotację "nie otwierać przed upływem terminu do składania ofert”.

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań powinien wypełnić ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

6. Do Oferty Oferent zobowiązany jest załączyć:

a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),

b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników) - w przypadku kserokopii pełnomocnictw powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwo i zawierać datę potwierdzenia za zgodność,

c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem statutu lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić cele oraz przedmiot nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta. Przedmiot działalności statutowej oferenta musi być zgodny z zakresem zadań wskazanym w konkursie ofert.


V. Termin wyboru ofert

1 .Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 16 maja 2017 roku w Urzędzie Miasta Legionowo.

2. Przewidywany termin wyboru ofert: do 19 maja 2017 roku.


VI. Tryb wyboru ofert

Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do. zarządzenia nr 235/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.


VII. Kryteria wyboru ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:

 

Kryterium oceny Maksymalna
liczba
punktów
I. Ocena możliwości realizacji zadania:
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy
zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań
i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne).
20
II. Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł:
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność
proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek
jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa.
15
III. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób
uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu,
wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio
związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych
w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów.
30
IV. Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca
społeczna członków.
15
V. Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację
zadań publicznych w latach poprzednich.
20
Liczba punktów ogółem 100

 

VIII. Na zadania w zakresie objętych postępowaniem konkursowym Gmina Miejska Legionowo przeznaczyła łącznie:

w 2017 r. kwotę 0 zł.

w 2016 r. kwotę 10.000 zł


IX. Wskazówki dotyczące wypełniania formularza Oferty realizacji zadania publicznego:

1. W polu „organ administracji publicznej” znajdującym się na pierwszej stronie oferty należy wpisać: „Prezydent Miasta Legionowo”.

2. W Polu „Tytuł zadania publicznego” Oferent może wpisać własny, wymyślony tytuł zadania.

3. Należy zwrócić uwagę, aby w każdym miejscu oferty, w którym znajduje się znak *, skreślić niewłaściwy wariant.

4. W ofercie nie wolno zmieniać kolejności lub usuwać pytań, tabel lub ich części.

5. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól w ofercie. W przypadku, w którym dany zapis oferty nie dotyczy podmiotu lub organizacji, prosimy o wyraźne wpisanie „NIE DOTYCZY” lub wpisanie „0”, w przypadku tabel dotyczących kalkulacji przewidywanych kosztów.


X. Dodatkowych informacji udziela:

Ewa Milner-Kochańska

Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

tel. 22 766-40-08, 22 766 40 91.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 


 

 

Legionowo, dnia 19.04.2017 r.

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Legionowo.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,

- imię i nazwisko kandydata,

- telefon kontaktowy kandydata,

- podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej na zadanie "Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych".

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 11.05.2017 r. (włącznie): w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00;

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdrowie2@um.legionowo.pl.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 16 maja 2017 r.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

Liczba odwiedzin : 216
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Śliwiński
Czas wytworzenia: 2017-04-20 14:02:54
Czas publikacji: 2017-05-18 12:45:07
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-08