Rz.271.13.2017 Przebudowa na mini rondo skrzyżowania Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, F. Chopina i ul. H. Siemiradzkiego oraz przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. H. Siemiradzkiego na odc. od mini ronda do ronda Armii Krajowej w Legionowie 

 

 

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05 - 120 Legionowo

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa na mini rondo skrzyżowania Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, F. Chopina i ul. H. Siemiradzkiego oraz przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. H. Siemiradzkiego na odc. od mini ronda do ronda Armii Krajowej w Legionowie

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Urząd Miasta Legionowo działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę na mini rondo skrzyżowania Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, F. Chopina i ul. H. Siemiradzkiego oraz przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. H. Siemiradzkiego na odc. od mini ronda do ronda Armii Krajowej w Legionowie.

 

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 18.05.2017 r. do godz. 12:30 nie złożono żadnej oferty.

Wobec powyższego, konieczne stało się unieważnienie postępowania na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

 

Ogłoszenie nr 500012314-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.
 
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo: Przebudowa na mini rondo skrzyżowania Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, F. Chopina i ul. H. Siemiradzkiego oraz przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. H. Siemiradzkiego na odc. od mini ronda do ronda Armii Krajowej w Legionowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Krajowy numer identyfikacyjny 52483200000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41, 05120   Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.legionowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa na mini rondo skrzyżowania Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, F. Chopina i ul. H. Siemiradzkiego oraz przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. H. Siemiradzkiego na odc. od mini ronda do ronda Armii Krajowej w Legionowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Rz.271.13.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa na mini rondo skrzyżowania Al. 3 Maja, ul. M. Kopernika, F. Chopina i ul. H. Siemiradzkiego oraz przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. H. Siemiradzkiego na odc. od mini ronda do ronda Armii Krajowej w Legionowie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a ) przygotowanie terenu inwestycji, roboty rozbiórkowe, wycinka drzewa, b) wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, wysepek i zjazdów, c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, d) wykonanie frezowania korekcyjnego ul. Siemiradzkiego wraz z ułożeniem nowej nakładki oraz przebudowa części chodnika i wjazdów na odcinku od mini ronda do ronda AK. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy przebudowy na mini rondo skrzyżowania (załącznik nr 11 do SIWZ), projekt budowlano-wykonawczy w zakresie przebudowy chodnika (załącznik nr 12 do SIWZ), projekt czasowej organizacji ruchu (załącznik nr 13 do SIWZ), projekt stałej organizacji ruchu (załącznik nr 14 do SIWZ), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (załączniki nr 15 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 16 do SIWZ). 3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji podany jest we wzorze umowy stanowiący załączniki nr 6 do SIWZ. 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.), tj. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem” zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy: - podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, - odpłatność wykonywanej pracy, - praca wykonywana jest osobiście przez pracownika, - powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych, - ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego, - praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233220-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Ołdakowski
Czas wytworzenia: 2017-05-19 15:14:34
Czas publikacji: 2018-01-16 14:53:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak