Opieka nad osobami niepełnosprawnymi/zależnymi w ramach realizowanego projektu pn. „„Współpraca – Integracja – Pomoc” - Rf.271.4.2019 

 

Ogłoszenie wraz z informacją o unieważnieniu postępowania

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Urząd Miasta Legionowo z siedzibą w Legionowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo postępowaniu
o udzielenie zamówienia, prowadzonym w formie ogłoszenia zgodnym z Zarządzeniem Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na zapytanie ofertowe dotyczące procedury wyboru na realizację usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi/zależnymi – umowa zlecenie w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja- Pomoc”, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez panią Ewę Płaciszewską
z Legionowa z ceną ofertową brutto 23,40 zł za godzinę (słownie: dwadzieścia trzy złote 40/100).

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Marek Pawlak

 


 

Legionowo, 31 stycznia 2019 r.
Rf.271.4.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Legionowo zaprasza do składania ofert na realizację usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi/zależnymi w ramach realizowanego projektu pn. „„Współpraca – Integracja – Pomoc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.


1. Zlecający

Urząd Miasta Legionowo, Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych
05-120 Legionowo, ul. marsz J. Piłsudskiego 41
tel. 22 766-40-73, 22 766-40-74
fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl


2. Opis projektu

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób niepełnosprawnych, niezależnych oraz ich faktycznych opiekunów z terenu Gminy Legionowo poprzez zwiększenie dostępności do społecznych usług wsparcia rodziny.
Celem stworzenia i prowadzenia bezpłatnego miejsca opieki wytchnieniowej jest zwiększenie dostępności do szeroko rozumianych usług społecznych dla osób będących opiekunami faktycznymi osób niepełnosprawnych i wymagających całodobowej opieki.


3. Opis usługi

1) Prowadzenie zajęć zagospodarowujących czas osobom przebywających w miejscu opieki wytchnieniowej,

2) Chronienie danych osobowych przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi w tym zakresie procedurami,

3) Stała współpraca ze Zleceniodawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

4) Wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z obsługą miejsca opieki wytchnieniowej,

5) Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać zapisów umowy o dofinansowanie Projektu nr RPMA.09.02.01-14a658/18-00 z dnia 19 października 2018 roku i zmian do niej,

6) Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy, osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

7). Zleceniobiorca wyraża zgodę na poddanie się kontroli wykonywanych czynności bez wcześniejszej zapowiedzi przez kierownika Projektu i Instytucję Wdrażającą,

8) Zleceniobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w działaniach promocyjnych podejmowanych w ramach Projektu.

9). Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przedkładania jej Zleceniodawcy na każde żądanie.


4. Wymagania

1) obywatelstwo polskie,

2) ukończone 21 lat,

3) wykształcenie co najmniej średnie,

4) korzystanie z pełni praw publicznych,

5) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6) minimum 2 letni staż pracy,

7) nieposzlakowana opinia,

8) umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie,

9) punktualność,

10) samodzielność,

11) odpowiedzialny stosunek do pracy.


5. Okres wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W wymiarze 64 godzin miesięcznie. Łączna liczba godzin wynosi 1200. Zlecający zamierza zlecić usługę maksymalnie 2 osobom po 1200 godz. każda.


6. Forma zatrudnienia:

umowa zlecenie


7. Opis przygotowania oferty

Kompleksową ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
- oferowaną stawkę godzinową wynagrodzenia brutto (łącznie z pochodnymi od wynagrodzenia) za wykonywanie usługi,
- informacje i dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

Wymagane dokumenty:

1) Formularz ofertowy,

2) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

4) podpisane odręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6) podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osób przystępujących do naboru w Urzędzie Miasta Legionowo.


8. Opis kryteriów oceny oferty.

Kryterium „Cena” – 100%”,

ZŁOŻENIE OFERTY:

W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertę należy złożyć do dnia 8.02.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo z dopiskiem: „Usługa opieki nad osobami niepełnosprawnymi/zależnymi”
(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo). Informacji udziela Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych telefonicznie pod numerami (22) 766-40-73 i (22) 766-40-74 lub
e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl

Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 luty 2019 r, godz. 10.30, pokój 3.23, II piętro, Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

 

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (odt)Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie (pdf)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO (pdf)

Załącznik nr 4 - Umowa (pdf)

 

 
Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Pernak-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2019-01-31 13:50:18
Czas publikacji: 2019-02-11 15:59:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak