Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo w ramach realizacji projektu „Ja w Internecie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III: działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

 

Informacja wraz z treścią ogłoszenia

 

Legionowo, 18 lutego 2019 r.

Urząd Miasta Legionowo informuje o wynikach postępowania nr Rf.271.6.2019 na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo w ramach realizacji projektu „Ja w Internecie” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnym z Zarządzeniem Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Ilość złożonych ofert do dnia 18.02.2019: 0
Ilość złożonych ofert poprawnych formalnie: 0

Wobec nie złożenia żadnej oferty na realizację przedmiotowej usługi Urząd Miasta Legionowo informuje o unieważnieniu postępowania.

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak


 

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak: Rf.271.6.2019

Oferta na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
w ramach realizacji projektu „Ja w Internecie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III: działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Legionowo, dnia 7 lutego 2019 r.

 

I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:
Gmina Miejska Legionowo - Urząd Miasta Legionowo z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo.
W jego imieniu postępowanie prowadzone jest przez Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych:
tel. (0-22) 766 40 74, fax (0-22) 774 02 32
NIP 536-19-23-243, REGON 000524832
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami ds. przedmiotu zamówienia jest Elżbieta Pernak-Kozłowska – Inspektor w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych tel. (22) 766 40 73, pokój 3.24 II p. w godz. 8.00-16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektroniczną
(e-mail).

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem Rf.271.6.2019 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.).

 

II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej dla łącznie 169 osób w okresie
od dnia podpisania umowy (pierwsze planowana data szkolenia to 20 lutego br. - szkolenie
3 dniowe) do 30 czerwca 2019 r. na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo na terenie miasta Legionowo, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie, dostawę wyżywienia i napojów dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Ja w Internecie” oraz niezbędnej zastawy oraz posprzątanie po zakończeniu spotkań.

3. Usługa cateringowa realizowana będzie w formie bufetu szwedzkiego.

4. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dostarczenia i przygotowania stołów – obrusów, dekoracji, ekspozycji jedzenia i napojów, stołów bankietowych wysokich/koktajlowych przeznaczonych do konsumpcji, posprzątania po zakończeniu spotkania,

b) zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filizanek, spodeczków, szklanek, talerzy, talerzyków, sztućców itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi) oraz obsługi kelnerskiej w ilości zapewniającej prawidłową obsługę spotkań. Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń plastikowych/jednorazowych,

c) dostarczenia cateringu w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

d) świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

e) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych ( m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1760).

5. Wszystkie potrawy powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

6. Zaplanowana liczba uczestników wszystkich spotkań podlegająca zamówieniu wynosi łącznie 169 osób.

7. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

8. Świadczenie Usługi cateringowej obejmuje:

a) Usługę cateringową na potrzeby szkoleń 2 dniowych dla mieszkańców dla łącznie 143 osób (11 spotkania, w każdym uczestniczy 13 osób),

b) Usługę cateringową na potrzeby szkoleń 3 dniowych dla mieszkańców dla łącznie 26 osób (2 spotkania, w każdym uczestniczy 13 osób).

9. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie produkty i materiały niezbędne do zrealizowania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

10. Zamawiający ureguluje należność za wykonane zamówienie zgodnie z fakturami Wykonawcy, wystawianymi raz w miesiącu po zrealizowaniu usługi i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru usługi, przelewem na podany w jej treści rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia tj. może zmniejszyć zakres zamówienia – zmienić menu - w przypadku gdy kwota ofertowa przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

III. Warunki udziału. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

3. Dokumenty, o których mowa w rozdziale 3 ust. 2 niniejszej specyfikacji należy przedstawić
w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy w języku polskim.

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu, formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem.

3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału 3 ust. 2 zapytania ofertowego.

4. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania:

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

● nazwę i adres Zamawiającego (wydziału zamawiającego)

● nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

• napis:
„Oferta na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
w ramach realizacji projektu „Ja w Internecie”
Termin składania ofert 18 lutego 2019 r. godz. 10:00
Nie otwierać przed 18 lutego 2019 r. godz. 10:30”.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

 

V. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2019r. o godzinie 10:00.

3. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro II, pokój 3.23 w dniu 18.02.2019 r. o godzinie 10:30.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

1. W toku oceny ofert Zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, poza przypadkiem wskazanym w rozdziale VII ust. 3 i 4.

2. Po wpływie ofert, wydział zamawiający dokonuje analizy ofert oraz sporządza z tych czynności protokół.

3. Zamawiający podejmuje działania w celu realizacji zamówienia publicznego poprzez pisemne powiadomienie wybranego wykonawcy o powierzeniu realizacji zamówienia publicznego, w dowolny sposób (tj. pisemnie, faksem, elektronicznie).

4. Dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego zawierana jest umowa cywilnoprawna, której projekt stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się w szczególności spełnieniem wszystkich warunków opisanych w części 2 i 3 zapytania. W zakresie porównania ofert pod względem ceny zamawiający jako kryterium przyjmuje - 100% cena.

6. Przy ocenie Wykonawcy, Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o cenę ofertową brutto wynikającą z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1.

7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z terminową realizacją i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wpisaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

8. Wszystkie ceny wskazane w ofercie należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto wykonania zamówienia
Cena – 100%

 
                                  Cmin    
 
C = _____________________ x 100 pkt
 
Cocen
 

 

Cmin – cena oferty o najniższej cenie
Cocen – cena oferty ocenianej

2. W zapytaniu ofertowym zostanie wybrana oferta, która według podanych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą ilość punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższa ceną, w przypadku gdy to nie będzie możliwe wówczas Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu dodatkowo negocjacji z wykonawcami.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje z wykonawcami i dokonuje wyboru oferty z ceną niższą.

5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

 

VIII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Zawarcie umowy.

1. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019 r.

2. Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą.

 

X. Zakończenie procesu wyboru.

1. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

2. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn.

3. O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub/i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców na piśmie.

 

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Pawlak

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (odt), Formularz oferty (pdf)

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf)

Załacznik nr 3 - Projekt umowy (pdf)

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 563
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Pernak-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2019-02-07 09:31:19
Czas publikacji: 2019-02-18 15:23:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak