Główny specjalista w Wydziale Inwestycji 

 

Termin składania dokumentów upływa 20 lutego 2019 r. o godz. 16.00

 

Legionowo, 8 lutego 2019 r.

Ro.2110.1.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo


2. Stanowisko pracy:

główny specjalista w Wydziale Inwestycji – jedno stanowisko, pełny wymiar czasu pracy


3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,

4) co najmniej 4-letni staż pracy,

5) umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym,

6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia.


4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie w prowadzeniu inwestycji, remontów,

2) prawo jazdy kat. B,

3) dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych związanych z działalnością pracodawcy.


5. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) sprawdzanie wpływającej dokumentacji technicznej inwestycji pod względem kompletności, zgodności z zamówieniem i przepisami,

2) załatwianie niezbędnych do prowadzenia inwestycji dokumentów, w szczególności pozwoleń na budowę i użytkowanie oraz zgłoszeń,

3) koordynacja przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji dofinansowywanych z zewnątrz z komórkami organizacyjnymi Urzędu, które mają udział w pozyskaniu dofinansowania,

4) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych,

5) realizacja przydzielonych zadań poprzez:

a) przygotowywanie projektów umów na:

- dokumentację projektowo-kosztorysową,

- realizację inwestycji, prowadzenie robót budowlanych,

- zastępstwo inwestycyjne,

- nadzór inwestorski, autorski,

b) udział w komisjach (radach technicznych) w trakcie projektowania i po wykonaniu projektów oraz w trakcie realizacji inwestycji,

c) odbiór projektów i ich sprawdzanie,

d) załatwianie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, użytkowanie oraz zgłoszeń,

e) przygotowywanie wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego,

f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) uczestnictwo w nadzorach i spotkaniach koordynacyjnych łącznie z kierownictwem budowy i inspektorami nadzoru,

7) wprowadzenie wykonawcy na budowę, nadzór nad realizacją, odbiór inwestycji, sporządzanie protokołów z tych czynności,

8) prowadzenie rejestru pism dotyczących przydzielonych inwestycji i spraw Wydziału,

9) przygotowywanie materiałów do sprawozdań,

10) nadzór oraz bieżąca kontrola wydatków na przydzielone inwestycje, przygotowywanie propozycji zmian i aktualizacji umów oraz budżetu, zbieranie informacji odnośnie wpływu i stanu środków finansowych spoza Gminy (partycypanci, kredyty, dotacje, pożyczki),

11) rozliczanie i przekazywanie użytkownikowi zakończonych inwestycji,

12) nadzór nad inwestycjami w okresie gwarancyjnym (przeglądy i naprawy gwarancyjne),

13) sprawdzanie prawidłowości wpływających faktur i rachunków oraz protokołów odbioru robót,

14) przygotowywanie danych technicznych zadań związanych z uzyskaniem środków zewnętrznych dla Gminy Legionowo.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca wykonywana w budynku Urzędu Miasta Legionowo oraz poza nim. Budynek Urzędu Miasta Legionowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy, przy monitorze ekranowym.


7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że w miesiącu styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.


8. Wymagane dokumenty:

1) podpisany odręcznie list motywacyjny,

2) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Referacie Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Legionowo,

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany co najmniej 4-letni staż pracy, (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia),

6) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) podpisane oświadczenie o umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym,
9) podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osób przystępujących do

naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stanowisko kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Legionowo – wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Referacie Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Legionowo.


9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji - Ro.2110.1.2019” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05 - 120 Legionowo

Termin składania dokumentów upływa 20 lutego 2019 r. o godz. 16.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Urzędu Miasta Legionowo.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Legionowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


10. Inne informacje:

• Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 8.

• Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest numer telefonu oraz adres e- mail.

• Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo – www.bip.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

PREZYDENT MIASTA

mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 538
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Polakiewicz
Czas wytworzenia: 2019-02-08 10:22:13
Czas publikacji: 2019-02-08 10:29:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak