Rz.271.3.2019 Świadczenie usług ubezpieczenia mienia na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo  

 
 
Ogłoszenie nr 510025496-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo: Świadczenie usług ubezpieczenia mienia na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501588-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540009294-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Krajowy numer identyfikacyjny 52483200000, ul. ul. marsz. J. Piłsudskiego  41, 05120   Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 774 20 31 w. 4064, e-mail zamowienia@um.legionowo.pl, faks 022 784 49 81.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.legionowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Rz.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo 1. Zakres ubezpieczeń obejmuje: 1) Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2) Ochotnicza Straż Pożarna: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 22 do SIWZ wraz z dodatkami. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia bierze udział biegły - broker ubezpieczeniowy REMA Broker Sp. z o. o. 4. Jeżeli wybrany Wykonawca zamówienia prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty składek wynikających z ujemnego wyniku TUW. 5. Zamawiający nie określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66516400-4, 66512100-3, 66516100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Noakowskiego 22
Kod pocztowy: 05-077
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Michał Ołdakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Ołdakowski
Czas wytworzenia: 2019-02-08 11:50:37
Czas publikacji: 2019-02-08 11:50:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak