Rz.271.6.2019 Przebudowa ul. Leśnej na odc. od ul. P. Wysockiego do Parku im. Jana Pawła II w zakresie wymiany nawierzchni oraz oświetlenia 

 
 

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

URZĄD MIASTA LEGIONOWO

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

05 - 120 Legionowo

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Leśnej na odc. od ul. P. Wysockiego do Parku im. Jana Pawła II w zakresie wymiany nawierzchni oraz oświetlenia

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Urząd Miasta Legionowo działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.)zwaną dalej ustawą Pzp,zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Leśnej na odc. od ul. P. Wysockiego do Parku im. Jana Pawła II w zakresie wymiany nawierzchni oraz oświetlenia”.

Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp - (cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty).

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 07.02.2019 r. do godz. 12:30 wpłynęły oferty od następujących wykonawców :

NR OFERTY

NAZWA WYKONAWCY

(firma albo imię i nazwisko)

Cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia

Okres gwarancji

1

BENEVENTO Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117

00-514 Warszawa

962.127,79 zł

7 lat

2

BRUK – POL

Grzegorz Musiński

ul. 3 Maja 14

06-230 Różan

848.533,28 zł

7 lat

3

TIT BRUK Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

766.755,58 zł

5 lat

4

Partner, Roboty Drogowe

Krzysztof Czarnecki, Maciej Korolec

Spółka Jawna

ul. Dębowa 24

05-1230 Chotomów

835.926,99 zł

7 lat

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dowbud – C

Jan Całka Sp. z o.o.

ul. Pawlikowskiego 1/23

03-983 Warszawa

799.856,55 zł

5 lat

6

ZIEMBUD

Tomasz Ziemiecki

Stare Pieścirogi

ul. Kolejowa 1, 05-191 Nasielsk

961.272,98 zł

7 lat

7

KaBa Leszek Kaczyński

ul. Piaskowa 36

05-190 Nasielsk

873.516,54 zł

7 lat

8

FAL-BRUK” Sp. z o.o.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

815.490,00 zł

7 lat

 

Zamawiający podał przed otwarciem ofert, jak również zawarł stosowaną informację w protokole z otwarcia ofert, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 349.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Celem wprowadzenia regulacji art. 24aa ustawy Pzp było maksymalne przyspieszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tak UZP w interpretacji przepisów http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona). W związku z powyższym, mając na uwadze ekonomikę postępowania oraz cel wprowadzenia regulacji art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający odstąpił od formalnego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w istocie nakazuje jedynie zbadać, czy oferta najkorzystniejsza (przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów) lub z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wybór oferty najkorzystniejszej do przeprowadzenia takiego badania nie jest niezbędny i z tych przyczyn ustawodawca takiego obowiązku na zamawiającego nie nałożył. Przeczyłoby to zresztą racjonalności ustawodawcy nakazującego wybór oferty najkorzystniejszej w okolicznościach, w których następnie należałoby unieważnić postępowanie. (sygn. akt: KIO 1565/17).

Zamawiający stwierdził, że w złożonych ofertach nie występują omyłki pisarskie (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp) oraz omyłki rachunkowe (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp), które mogłyby mieć wpływ na zaproponowaną cenę ofertową brutto.

W postępowaniu oferta wykonawcy, który:

- złożył ofertę nr1 przekracza o 175,68 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożył ofertę nr 2przekracza o 143,13 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożył ofertę nr3przekracza o 119,70 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożył ofertę nr4 przekracza o 139,52 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożył ofertę nr5przekracza o 129,19 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożył ofertę nr6 przekracza o 175,44 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożył ofertę nr7przekracza o 150,29 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- złożył ofertę nr8 przekracza o 133,66 % kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jak czytamy w wyroku z dnia 12 listopada 2015 r. Krajowej Izby Odwoławczej (Sygn. Akt KIO 2347/15): „Przepis w obecnym brzmieniu zwalnia zamawiającego z obowiązku dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest niemożliwe z powodu braku środków na jej sfinansowanie.”

Zgodnie z orzecznictwem KIO, nie ma obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie konkretnego zadania, tak aby obowiązkowo dokonać wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu warunkowana jest z pewnością wieloma czynnikami, a wykonawca nie ma prawnych możliwości domagać się zwiększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby narazić zamawiającego na zarzuty niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi (wyrok KIO z dnia 24 maja 2012 r. sygn. Akt KIO 964/12). Nowelizacja art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wprost dopuściła możliwość zwiększenia przez zamawiającego kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny wynikającej z oferty najkorzystniejszej. Jednak podkreślić należy, iż taka możliwość jest prawem, a nie obowiązkiem zamawiającego (wyrok KIO z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. Akt KIO 2767/11). Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Sąd Okręgowy w Lublinie (wyrok SO w Lublinie z 24.02.2005 r. , sygn. Akt II Ca 689/04) utożsamiając określenie „kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” ze sformułowaniem „kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, przyjął, iż „jeżeli w chwili otwarcia ofert podana przez zamawiającego kwota, jaką mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oferty, była niższa niż cena najniższej (uznanej za najkorzystniejszą przez zamawiającego) oferty”, to „już z tą chwilą zamawiający winien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia”.

W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nie ma też konieczności dokonywania przez zamawiającego czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przed unieważnieniem postępowania.

Tym samym, dla spełnienia przesłanki zwartej w art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp i dokonania czynności unieważnienia postępowania, wystarczającym jest, gdy cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Czas wytworzenia: 2019-02-11 14:52:58
Czas publikacji: 2019-02-11 15:38:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak