Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 50/2019

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 11 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 11/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo z późn. zm.2, w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Referat Budżetu i Analiz Rb;”,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Wydział Finansowo-Księgowy FK;”,
c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) Wydział Kadr i Obsługi Klienta WK;”,
d) w pkt 28 lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
„29) Referat Organizacyjny Or.”;
2) w § 8:
a) ust 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Referatami kierują Kierownicy z wyjątkiem Referatów: Dochodów, Komunikacji Społecznej i Promocji, Kultury i Współpracy, Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego, Windykacji i Egzekucji, Zamówień Publicznych, którymi kierują Kierownicy przy pomocy Zastępców.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydziałem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy, przy pomocy dwóch Zastępców Głównego Księgowego.”;
3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezydent może upoważnić pracownika Urzędu do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej.”;
4) w § 15:
a) w ust. 4:
- pkt 15 uchyla się,
- w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) kierowanie Referatem Organizacyjnym.”,
b) w ust. 5:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Wydziału Kadr i Obsługi Klienta;”,
- w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) pracowników w Referacie Organizacyjnym.”;
5) w § 16:
a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Referatu Budżetu i Analiz;”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W razie nieobecności Skarbnika, jego obowiązki pełni Kierownik Referatu Dochodów, a w razie nieobecności Skarbnika i Kierownika Referatu Dochodów - Kierownik Referatu Budżetu i Analiz.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W razie nieobecności Skarbnika, Kierownika Referatu Dochodów i Kierownika Referatu Budżetu i Analiz, obowiązki Skarbnika pełni Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji.”;
6) w §17 pkt 23 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym, polegająca m. in. na:
- systematycznym przekazywaniu stosownej dokumentacji do Wydziału Finansowo-Księgowego, celem ujęcia wszelkich zmian w wartości majątku w ewidencji syntetycznej,
- okresowym porównywaniu danych wartościowych celem uzgodnień;”;
7) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań i kompetencji Referatu Budżetu i Analiz należy:
1) sporządzanie projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy;
2) sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy;
3) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w planie finansowym budżetu i w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy;
4) sporządzanie projektów innych uchwał i zarządzeń niezbędnych w procesie planowania budżetu Gminy i jego realizacji;
5) współpraca w zakresie planowania budżetu i jego realizacji z jednostkami organizacyjnymi Gminy i komórkami organizacyjnymi Urzędu;
6) obliczanie podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych;
7) sporządzanie miesięcznego kasowego wykonania budżetu Gminy;
8) przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy;
9) sporządzanie kwartalnych informacji Prezydenta o wykonaniu budżetu Gminy oraz informacji Prezydenta dotyczącej rocznego wykonania budżetu Gminy;
10) księgowanie planu budżetu Gminy;
11) sporządzanie informacji dotyczących planowania i wykonywania budżetu Gminy (np. ankiety, tabele i zestawienia) na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji, organizacji i osób fizycznych.”;
8) w § 29:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kierowanie Wydziałem Finansowo-Księgowym.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zadań i kompetencji Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
1) ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie Urzędu;
2) księgowanie planu finansowego Urzędu;
3) sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z planem wydatków Urzędu;
4) dekretowanie dokumentów księgowych;
5) księgowanie syntetyczne i analityczne Urzędu i Gminy;
6) uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych i sald na kontach księgowych Urzędu i Gminy;
7) rozliczanie umów;
8) rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek;
9) księgowanie dokumentów dotyczących inwestycji realizowanych przez Urząd;
10) księgowanie funduszy celowych;
11) przekazywanie i rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych;
12) księgowanie depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów oraz kaucji;
13) spłata rat i odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych;
14) okresowe uzgadnianie i sporządzanie zestawień obrotów i sald;
15) opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo- księgowych;
16) opracowywanie zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
17) sporządzanie instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej;
18) prowadzenie kasy Urzędu, przyjmowanie i odprowadzanie gotówki do banku, sporządzanie raportów dziennych;
19) sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej;
20) współpraca z bankiem prowadzącym obsługę rachunków Urzędu i Gminy;
21) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i wartości niematerialnych i prawnych;
22) sporządzanie informacji związanych z realizacją budżetu Urzędu;
23) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu i Gminy;
24) prowadzenie rejestru VAT naliczonego i sporządzanie deklaracji częściowej Urzędu;
25) rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji w imieniu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy;
26) sporządzanie list płac i wypłat dla pracowników Urzędu, sporządzanie list wypłat dla radnych Rady Miasta Legionowo, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, komisji inwentaryzacyjnych, komisji wyborczych i referendalnych, stypendiów i nagród;
27) rozliczanie funduszu płac, nagród, świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
28) ewidencja wynagrodzeń i innych wypłat;
29) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i terminowe przekazywanie składek i innych opłat publicznoprawnych;
30) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
31) sporządzanie deklaracji podatkowych i terminowe przekazywanie podatków;
32) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
33) przyjmowanie i kontrola sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych Gminy;
34) przekazywanie dotacji i środków na zadania własne i zlecone z budżetu Gminy do jednostek organizacyjnych Gminy;
35) zwrot niewykorzystanych środków z dotacji;
36) realizacja zadań niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu i obsługę bankową jednostek organizacyjnych Gminy;
37) dokonywanie lokat środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach oraz na rachunku w banku prowadzącym bieżącą obsługę bankową Gminy;
38) prowadzenie postępowań w sprawie zaciągnięcia kredytu bądź emisji obligacji gminnych.”;
9) § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. 1. Do zadań i kompetencji Wydziału Kadr i Obsługi Klienta należy:
1) współdziałanie z Sekretarzem Miasta w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy Urzędu;
2) obsługa sekretariatów;
3) prowadzenie Biura Obsługi Klienta;
4) prowadzenie Punktu Informacyjnego;
5) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych i żłobka;
6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy (z wyłączeniem dyrektorów placówek oświaty i żłobka) i przygotowywanie pism dotyczących odliczenia z wynagrodzenia za wyjścia prywatne;
7) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie spraw wynikających z zatrudniania pracowników;
8) opracowywanie dokumentacji związanej z:
a) dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników,
b) przygotowywaniem nagród jubileuszowych i innych nagród uznaniowych;
9) prowadzenie dokumentacji w zakresie wyjazdów służbowych;
10) prowadzenie dokumentacji w zakresie ryczałtów samochodowych;
11) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu wg potrzeb pracowników;
12) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie legitymacji służbowych pracowników Urzędu i Straży Miejskiej;
13) prowadzenie spraw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących, w szczególności:
a) zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
b) zgłaszania członków ich rodzin do ubezpieczeń zdrowotnych,
c) bieżącej aktualizacji bazy danych,
d) wyrejestrowywania z ubezpieczeń pracowników zwolnionych i ich rodzin,
e) spraw emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu;
14) sporządzania analiz zatrudnienia w Urzędzie oraz sprawozdań dla potrzeb GUS, PFRON i Urzędu;
15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Urzędzie stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych;
16) prowadzenie dokumentacji związanych z praktykami zawodowymi uczniów szkół i studentów wyższych uczelni;
17) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta;
18) prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgodnie z obowiązującą procedurą;
19) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, doskonaleniem zawodowym pracowników zgodnie z obowiązującą procedurą;
20) prowadzenie spraw związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników, w tym wystawianie skierowań na badania lekarskie;
21) naliczanie i nadzór nad wykorzystaniem funduszu socjalnego;
22) koordynacja, przyjmowanie i zapewnienie właściwego przechowywania oświadczeń majątkowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, pracowników wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta, Prezesów spółek gminnych, Dyrektorów / Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych i żłobka;
23) opracowywanie dokumentacji do postępowania w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Urząd w zakresie zadań wydziału;
24) informowanie głównego specjalistę ds. BHP celem przeszkolenia wstępnego w zakresie BHP nowo zatrudnionych pracowników, przyjęcia stażystów, praktykantów;
25) organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
26) sporządzanie opisów stanowiska pracy Naczelników, Kierowników, Komendanta Straży Miejskiej, Głównego Księgowego, koordynatora w zespole radców prawnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w porozumieniu z Sekretarzem;
27) wykonywanie zadań związanych z wyborami i głosowaniami przeprowadzanymi w Gminie;
28) przeprowadzanie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w Urzędzie oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobka;
29) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;
30) proponowanie składu zespołów spisowych w sprawie inwentaryzacji.
2. Do zadań i kompetencji Biura Obsługi Klienta należy:
1) przyjmowanie korespondencji i wprowadzanie w systemie EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją;
2) wysyłanie korespondencji przygotowanej przez komórki organizacyjne Urzędu;
3) wydawanie kart usług i wniosków przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu dotyczących załatwienia konkretnej sprawy;
4) przyjmowanie pism sądowych, prokuratorskich i z urzędów skarbowych w razie braku możliwości doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania;
5) wywieszanie w lokalu na tablicy Urzędu ogłoszeń sądowych, komorniczych i obwieszczeń;
6) udzielanie odpowiedzi o terminie wywieszenia dokumentów wskazanych w pkt 5.
3. Do zadań i kompetencji Punktu Informacyjnego należy:
1) udzielanie informacji, a w razie potrzeby, kierowanie osób do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu;
2) udzielanie wstępnych informacji na temat spraw załatwianych w Urzędzie;
3) udzielanie informacji o bazie turystycznej, gastronomicznej i noclegowej.”;
10) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownik Referatu pełni obowiązki Skarbnika w czasie nieobecności Skarbnika, Kierownika Referatu Dochodów i Kierownika Referatu Budżetu i Analiz.”;
11) w § 40 w pkt 12 lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) przygotowywanie informacji z zakresu dzialalności Rady w mediach tradycyjnych i elektronicznych.”;
12) po § 49 wprowadza się § 49a w brzmieniu:
„§ 49a. Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjnego należy:
1) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta;
2) opracowywanie dokumentacji do postępowania w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Urząd w zakresie zadań Referatu;
3) wykonywanie zadań związanych z wyborami i głosowaniami przeprowadzanymi w Gminie w zakresie ustalonym z Sekretarzem;
4) udział w organizowaniu i przeprowadzaniu spisów i innych badań masowych w zakresie ustalonym z Sekretarzem;
5) przyjmowanie zgłoszeń w sprawach pomocy mieszkańcom Legionowa: niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, powyżej 80 roku życia;
6) opracowywanie wniosków do Przewodniczącego Rady dotyczących wprowadzenia projektów uchwał pod obrady Rady;
7) rejestrowanie kart usług, wniosków i procedur;
8) opracowywanie projektu budżetu w zakresie zadań referatu i Sekretarza;
9) opracowywanie projektów umów w zakresie zadań referatu i Sekretarza;
10) opracowywanie spraw należących do Sekretarza w czasie jej nieobecności;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Sekretarza.”;
13) w § 51 w ust. 1:
a) pkt 18 uchyla się,
b) w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:
„37) opracowują odpowiedzi na petycje kierowane do Prezydenta w zakresie spraw przez siebie prowadzonych oraz przekazują informacje o petycjach do Biuletynu Informacji Publicznej.”;
14) w § 54 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rejestr skarg i wniosków zgłoszonych do Prezydenta prowadzi Wydział Kadr i Obsługi Klienta.”;
15) w § 57 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) sporządzanie wniosków o przyznanie nagród pracownikom Referatu Organizacyjnego, Archiwum Zakładowego;”;
16) w § 58 ust. 2, ust. 3, ust. 4 otrzymują brzmienie:
„2. Skarbnik, a w czasie nieobecności Skarbnika osoba zastępująca, udziela urlopu Kierownikowi Referatu Budżetu i Analiz, Kierownikowi Referatu Dochodów, Kierownikowi Referatu Windykacji i Egzekucji, Głównemu Księgowemu, jak również pozostałym nadzorowanym pracownikom, po uprzedniej akceptacji bezpośredniego przełożonego.
3. Skarbnik opiniuje wnioski o przyznanie nagród pracownikom Referatu Budżetu i Analiz, Referatu Dochodów, Referatu Windykacji i Egzekucji, Wydziału Finansowo-Księgowego.
4. Skarbnik opiniuje wnioski o przeszeregowanie, zmianę warunków pracy, odwołanie pracowników Referatu Budżetu i Analiz, Referatu Dochodów, Referatu Windykacji i Egzekucji, Wydziału Finansowo-Księgowego.”;
17) w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Korespondencja dotycząca Referatu Budżetu i Analiz, Referatu Dochodów, Referatu Windykacji i Egzekucji, Wydziału Finansowo-Księgowego dekretowana jest przez Skarbnika. W czasie jego nieobecności korespondencja Referatu Budżetu i Analiz, Referatu Dochodów, Referatu Windykacji i Egzekucji, Wydziału Fianansowo-Księgowego dekretowana jest przez osobę zastępującą Skarbnika.”;
18) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62. 1. Interpelacje i zapytania radnych kierowane do Prezydenta są ewidencjonowane i przechowywane w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej.
2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych kierowane do Prezydenta są ewidencjonowane i przechowywane w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej.
3. Sekretarz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie terminowości przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych kierowane do Prezydenta.
4. Projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych kierowane do Prezydenta przygotowywane są przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu i akceptowane przez Referat Komunikacji Społecznej i Promocji.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych kierowane do Prezydenta podpisuje Prezydent lub Zastępca Prezydenta.”;
19) § 66 otrzymuje brzmienie:
„§ 66. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta prowadzi Wydział Kadr i Obsługi Klienta.”;
20) w § 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydział Kadr i Obsługi Klienta opracowuje karty stanowiska pracy dla Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.”;
21) schemat organizacyjny Urzędu Miasta Legionowo otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 25 lutego 2019 r.


PREZYDENT MIASTA

mgr Roman Smogorzewski

__________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

2Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 15.02.2018 r. i zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 08.03.2018 r. i zarządzeniem nr 228/2018 z dnia 02.07.2018 r. i zarządzeniem nr 413/2018 z dnia 29.11.2018 r., zarządzeniem nr 447/2018 z nia 28.12.2018 r.


Załącznik (pdf)

 

 
Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Szczepanik
Czas wytworzenia: 2019-02-11 13:59:37
Czas publikacji: 2019-02-12 13:59:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak