Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 48/2019

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 11 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku


Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.1) oraz § 24 ust. 1, 3 i 4 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XLIX/661/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 41/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2019 roku § 1 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„ § 1 ust. 1 pkt 3) Anna Łasińska - Naczelnik Wydziału Eukacji”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski


__________________

1Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.650, poz. 723, poz. 1365;  z 2019 r.  poz. 37

 
Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dębkowska
Czas wytworzenia: 2019-02-11 14:15:42
Czas publikacji: 2019-02-12 14:15:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak