Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 47/2019

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Legionowo


Na podstawie art. 19 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.1) w związku z § 10 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Legionowo stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 41/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Legionowo z późn. zm.2), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pani Iwony Matynia zatrudnionej na stanowisku inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, w następującym składzie:
1)Danuta Szczepanik - Przewodnicząca komisji,
2)Marzena Tarnowska- Członek komisji,
3)Dorota Polakiewicz - Członek komisji,
4)Agata Jankowska - Sekretarz komisji.

§ 2. Ustalam termin egzaminu na dzień 13 lutego 2019 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski


____________________

1Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w:Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.

2Zmiany zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:  Nr  89/2009  z dnia 1 kwietnia 2009 r.,  Nr 194/2011  z dnia 29 sierpnia 2011 r. oraz Nr 105/2017  z dnia 9 marca 2017 r.

 
Liczba odwiedzin : 23
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Polakiewicz
Czas wytworzenia: 2019-02-11 14:19:39
Czas publikacji: 2019-02-12 14:19:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak