Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 01 lutego 2019 r. 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 45/2019

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stanisława Moniuszki oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu, Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Myśliwskiej oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu"


Na podstawie art. 2 pkt 3, art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.1) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stanisława Moniuszki oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu, Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Myśliwskiej oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu”, w składzie:
1) Przewodniczący komisji - Marek Pawlak Zastępca Prezydenta Miasta;
2) Członek komisji - Przemysław Mazur Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji;
3) Członek komisji - Bożena Kowalczyk Inspektor w Wydziale Inwestycji;
4) Sekretarz komisji - Ewa Nadratowska - Kardaś Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2019 r.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski


__________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1603 i poz. 2215

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

 

 
Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Czas wytworzenia: 2019-02-01 14:24:20
Czas publikacji: 2019-02-12 14:24:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak