Rz.271.10.2019 Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stanisława Moniuszki oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu. Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Myśliwskiej oraz pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu 

 
 

 

Informacja z otwarcia ofert druk (ZP-PN) udostępniana przez Zamawiającego - Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo - na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp (Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;3) ceny, terminu wykonania zamówienia, skrócenie terminu realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe projektanta i warunków płatności zawartych w ofertach.)

Uwaga

Wykonawcy którzy złożyli oferty w postępowaniu, mają obowiązek zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp  w terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji (tj do dn.15.02.2019 r.  przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (w przypadku spółki cywilnej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

załącznik nr 9 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

 
Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Nadratowska-Kardaś
Czas wytworzenia: 2019-02-12 15:30:25
Czas publikacji: 2019-02-13 13:53:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak