Sekretarz miasta 

 

 

Danuta Szczepanik

tel. 22 766 40 03; pok. nr 3.38 piętro 2

 

Informacje:

Wykształcenie

1. Uniwersytet Warszawski -Wydział Prawa i Administracji – Zawodowe Studium Administracyjne w zakresie nauk administracyjnych.

2. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Studium Administracji w zakresie nauk administracyjnych – mgr administracji.

3. Szkoła Główna Handlowa. Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Studium podyplomowe gospodarki samorządu terytorialnego w zakresie specjalności gospodarka samorządu terytorialnego.

4. Uniwersytet Warszawski . Instytut Socjologii. Studia podyplomowe w zakresie ewaluacji Programów Społecznych.

5. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości . Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie . Studium Wiedzy o problemach alkoholowych.

Kursy specjalistyczne, uprawnienia

1. Europejska Szkoła Ludowa Skive- Dania . Kurs o duńskiej demokracji i samorządności, administracji gminnej i wojewódzkiej.

2. Staż sekretarzy w Dax- Francja.

3. Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

 

Sekretarz miasta Danuta Szczepanik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00-17.00.

 
Sekretarz koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu.


Sekretarz pełni funkcję:

1) Urzędnika Wyborczego;

2) Opiekuna praktyk w Urzędzie;

3) Pełnomocnika ds. Zarządzania „PSZ”;

4) Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej.


Pełnomocnik ds. Zarządzania pełni nadzór nad Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz wszystkimi pracownikami Urzędu w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.


Do zadań i kompetencji Sekretarza należy, w szczególności:

1) koordynacja prac związanych z referendum i wyborami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta Legionowo, Rady Powiatu Legionowskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Legionowo, delegatów do Izb Rolniczych;

2) zapewnienie wdrażania nowych technik i metod pracy;

3) nadzór nad realizacją uchwał Rady, zarządzeń Prezydenta i sporządzanie informacji z ich realizacji;

4) nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego;

5) zapewnienie właściwego przechowywania dokumentów wytworzonych w Urzędzie;

6) prowadzenie spraw związanych z repatriacją;

7) poświadczanie dla potrzeb Urzędu dokumentów za zgodność z oryginałem;

8) poświadczanie własnoręczności podpisu do celów emerytalno-rentowych;

9) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał;

10) przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisarza Wyborczego, do oceny w trybie nadzoru;

11) analizowanie przyjętych zgłoszeń w sprawach pomocy w załatwieniu spraw mieszkańcom Legionowa: niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, powyżej 80 roku życia; przekazanie sprawy właściwym merytorycznie pracownikom Urzędu w celu załatwienia a w przypadku gdy sprawa nie może być załatwiona w Urzędzie, informowanie ww. mieszkańców o organie lub instytucji właściwej do załatwienia sprawy;

12) kierowanie Archiwum Zakładowym;

13) sprawowanie nadzoru nad komisją druków ścisłego zarachowania;

14) współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu zadań nadzorowanych przez Sekretarza, poprzez:

a) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywanie ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych,

b) sporządzanie projektów umów na realizację zadań publicznych,

c) monitoring i kontrolę realizowanych zadań,

d) analizę i przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań publicznych,

e) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu dotacji;

15) prowadzenie ewidencji petycji składanych do Prezydenta.


Sekretarz sprawuje nadzór nad działalnością:

1) Wydziału Administracyjno – Gospodarczego;

2) Wydziału Spraw Obywatelskich;

3) Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych;

4) Referatu Organizacji i Kadr;

5) Głównego Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

6) Inspektora w Archiwum Zakładowym.


Sekretarz pełni nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.

 


Liczba odwiedzin : 2142
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Szczepanik
Czas wytworzenia: 2015-12-01 11:49:07
Czas publikacji: 2018-01-09 14:16:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak