Sekretarz miasta 

 

 

Danuta Szczepanik

tel. 22 766 40 03; pok. nr 3.38 piętro 2

 

Informacje:

Wykształcenie

1. Uniwersytet Warszawski -Wydział Prawa i Administracji – Zawodowe Studium Administracyjne w zakresie nauk administracyjnych.

2. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Studium Administracji w zakresie nauk administracyjnych – mgr administracji.

3. Szkoła Główna Handlowa. Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Studium podyplomowe gospodarki samorządu terytorialnego w zakresie specjalności gospodarka samorządu terytorialnego.

4. Uniwersytet Warszawski . Instytut Socjologii. Studia podyplomowe w zakresie ewaluacji Programów Społecznych.

5. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości . Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie . Studium Wiedzy o problemach alkoholowych.

Kursy specjalistyczne, uprawnienia

1. Europejska Szkoła Ludowa Skive- Dania . Kurs o duńskiej demokracji i samorządności, administracji gminnej i wojewódzkiej.

2. Staż sekretarzy w Dax- Francja.

3. Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

 

 

Sekretarz miasta Danuta Szczepanik przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00-17.00.

 

1. Sekretarz koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Sekretarz pełni funkcję :

1) Pełnomocnika ds. Wyborów,

2) Opiekuna praktyk w Urzędzie,

3) Pełnomocnika ds. Zarządzania „PSZ”,

4) Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej.

3. Pełnomocnik ds. Zarządzania pełni nadzór nad Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz wszystkimi pracownikami Urzędu w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

4. Do zadań i kompetencji Sekretarza należy, w szczególności:

1) koordynacja prac związanych z Referendum i wyborami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miasta Legionowo, Rady Powiatu Legionowskiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, delegatów do Izb Rolniczych, Ławników Sądowych,

2) zapewnienie wdrażania nowych technik i metod pracy,

3) nadzór nad realizacją uchwał Rady, zarządzeń Prezydenta i sporządzanie informacji z ich realizacji,

4) nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego,

5) zapewnienie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

6) zapewnienie właściwego przechowywania dokumentów wytworzonych w Urzędzie,

7) sporządzanie testamentów,

8) prowadzenie spraw związanych z repatriacją,

9) poświadczanie dla potrzeb Urzędu dokumentów za zgodność z oryginałem,

10) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Prezydenta,

11) przekazywanie podjętych uchwał Rady do Wojewody Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisarza Wyborczego, do oceny w trybie nadzoru,

12) analizowanie przyjętych zgłoszeń w sprawach pomocy w załatwieniu spraw mieszkańcom Legionowa: niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, powyżej 80 roku życia; przekazanie sprawy właściwym merytorycznie pracownikom Urzędu w celu załatwienia a w przypadku gdy sprawa nie może być załatwiona w Urzędzie, informowanie ww. mieszkańców o organie lub instytucji właściwej do załatwienia sprawy,

13) kierowanie Archiwum Zakładowym,

14) sprawowanie nadzoru nad komisją druków ścisłego zarachowania,

15) poświadczanie własnoręczności podpisu do celów emerytalno-rentowych,

16) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu zadań nadzorowanych przez Sekretarza, a uwzględnionych w Programie współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poprzez:

a) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywanie ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych,

b) sporządzanie projektów umów na realizację zadań publicznych,

c) monitoring i kontrola realizowanych zadań,

d) analiza i przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań publicznych,

e) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu dotacji,

17) prowadzenie ewidencji petycji składanych do Prezydenta.

5. Sekretarz sprawuje nadzór nad działalnością :

1) Wydziału Administracyjno – Gospodarczego,

2) Wydziału Spraw Obywatelskich,

3) Referatu Organizacji i Kadr,

4) Głównego Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

5) Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych.

6. Sekretarz pełni nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.

7. W razie nieobecności Sekretarza, jego obowiązki pełni I Zastępca Prezydenta.

 

 


Liczba odwiedzin : 1374
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Szczepanik
Czas wytworzenia: 2015-12-01 11:49:07
Czas publikacji: 2017-01-19 13:29:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak