Skarbnik miasta 

 

 

 

Jolanta Ćwiklińska

tel. 22 784 95 65, 22 766 40 02; pok. nr 3.35 piętro 2

 

Informacje

WYKSZTAŁCENIE (PRZEBIEG EDUKACJI): wyższe

1. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania studia w zakresie organizacji i zarządzania

2. Uniwersytet Warszawski – studia magisterskie IIº na Wydziale Zarządzania w zakresie organizacji i zarządzania

3. Uniwersytet Warszawski – podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

4. Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Zarządzania i Finansów – studia podyplomowe w zakresie podatków

5. Akademia Leona Koźmińskiego – studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

 

UPRAWNIENIA, SZKOLENIA, KURSY, SEMINARIA:

- Stacjonarny kurs ogólnych zasad księgowości Poziom I

- Stacjonarny kurs rachunkowości jednostek gospodarczych Poziom II

- Stacjonarny kurs dla kandydatów na głównych księgowych Poziom III

- Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

- Certyfikat Księgowy potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

- Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej.

 

MIEJSCE PRACY (PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ):

od 1986 r. - Urząd Miejski w Legionowie,

od 1994 r. - Skarbnik Miasta

 

Skarbnik miasta Jolanta Ćwiklińska przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00-17.00.

 

1. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu Gminy Legionowo.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu gminy;

3) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie przepisów prawa;

4) koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz nadzór nad ich przebiegiem;

5) nadzór nad realizacją budżetu gminy i kontrola jego wykonania;

6) informowanie Prezydenta o potrzebie zmian budżetu w trakcie roku budżetowego;

7) monitorowanie sytuacji finansowej gminy, w tym: opracowywanie analiz dotyczących zadłużenia gminy, możliwości finansowania długu oraz płynności finansowej gminy;

8) przedkładanie i opiniowanie projektów uchwał organów gminy związanych z budżetem;

9) nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej i finansowej gminy oraz sprawozdań o dochodach i należnościach;

10) przedkładanie właściwym organom informacji, raportów, sprawozdań w zakresie finansów publicznych;

11) nadzór nad realizacją zadań gminy w zakresie prac koncepcyjnych nad wyznaczeniem kierunków rozwoju gminy i monitorowanie możliwości finansowania zadań własnych gminy ze środków pozabudżetowych źródeł zewnętrznych.

3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust.2 Skarbnik nadzoruje pracę:

1) Referatu Budżetowego;

2) Referatu Dochodów;

3) Referatu Windykacji i Egzekucji;

4) Głównego Księgowego.

4. Skarbnik współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie finansów.

5. W razie nieobecności Skarbnika, jego obowiązki pełni Kierownik Referatu Dochodów, a w razie nieobecności Skarbnika i Kierownika Referatu Dochodów - Kierownik Referatu Budżetowego.

6. W razie nieobecności Skarbnika, Kierownika Referatu Dochodów i Kierownika Referatu Budżetowego, obowiązki Skarbnika pełni Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji.

 

 


Liczba odwiedzin : 1189
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Szczepanik
Czas wytworzenia: 2003-06-06 13:00:00
Czas publikacji: 2017-01-19 13:45:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak