Uchwała Nr XXIX/372/2017 

 
 

UCHWAŁA NR XXIX/372/2017

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Legionowo do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1) uchwala się co następuje:

§ 1. Gmina Legionowo przystępuje do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 r..

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

_____________________

1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948

 

Liczba odwiedzin : 313
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Tamara Mytkowska
Czas wytworzenia: 2017-03-29 10:25:51
Czas publikacji: 2017-03-31 10:25:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak