Uchwała Nr XXIX/374/2017 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/374/2017

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm1) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.18702) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXV/333/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

____________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz.1948.

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948, poz.1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz.191.

 


 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady
Miasta Legionowo z dnia
29 marca 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Legionowskiemu


Uchyla się uchwałę Nr XXV/333/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Uchylenie w/w uchwały spowodowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w budżecie gminy w formie dotacji celowej na pomoc finansową zostanie zrealizowane jako dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego.

 


Liczba odwiedzin : 289
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Wawer
Czas wytworzenia: 2017-03-29 10:35:28
Czas publikacji: 2017-03-31 10:35:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak