Uchwała Nr XXIX/377/2017 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/377/2017

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późn.zm.1) w związku z art. 32 ust.1 oraz art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku poz. 2147, z póź.zm.2) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 22/2 o powierzchni 1647 m2 w obrębie ewidencyjnym 38, objętej Księgą Wieczystą nr WA1L/00046966/6, położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego tego gruntu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 roku.

 

Przewodniczący rady

Janusz Klejment

 

__________________

1Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r.poz. 1579 i poz. 1948.

2Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 poz. 2260.

 


Liczba odwiedzin : 280
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Białokoz
Czas wytworzenia: 2017-03-29 10:49:19
Czas publikacji: 2017-03-31 10:49:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak