Uchwała Nr XXIX/378/2017 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/378/2017

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/357/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030 podstawa prawna otrzymuje brzmienie: "Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461)) uchwala się co następuje:".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 r.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

____________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948

 


Liczba odwiedzin : 284
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Wolińska
Czas wytworzenia: 2017-03-29 10:53:09
Czas publikacji: 2017-03-31 10:53:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak