Informacja dla kandydatów na ławników 

 

 

 

Legionowo, 26 października 2017 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, zostaną dokonane wybory uzupełniające na ławników do Sądu Okręgowego Warszawa -Praga w Warszawie – 3 osoby.

 

W naborze na ławnika mogą wziąć udział obywatele spełniający wymogi ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016, poz. 2062 z późn. zm).

 

Zgodnie z art. 158 § 1 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Zgodnie z art. 159 § 1 i 2 ww. ustawy ławnikiem nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszać mogą do Rady Miasta Legionowo:

- prezesi właściwych sądów;

- stowarzyszenia;

- organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Legionowa.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można uzyskać:

- w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, III. piętro, pok. 4.02, w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo: www.bip.legionowo.pl

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed zgłoszeniem;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed zgłoszeniem;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed zgłoszeniem;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed zgłoszeniem;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą od 6 do 30 listopada 2017r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 (stanowiska od 3 do 8).

Szczegółowych informacji, dotyczących wyboru ławników, udziela Biuro Rady Miasta i Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, III piętro pok. 4.02, tel.: 22 766-40-05, 22 766-40-04.

 

Przewodniczący Rady Miasta Legionowo
Janusz Klejment

Karta zgłoszenia (pdf)

Załącznik do karty zgłoszenia kandydata na ławnika (pdf)

 

 


Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wiśniewska
Czas wytworzenia: 2017-10-26 14:35:01
Czas publikacji: 2017-10-27 14:45:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak