V sesja Rady Miasta Legionowo 

 

27 lutego 2019 r. godz. 10:00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Miasta Legionowo 27 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku przy ul. gen. Bolesława Roi 2A w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Olszankowej E w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkowników wieczystych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Wymarzona ulicy w Legionowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Legionowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo.
15. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie a także specjalności i formy kształcenia prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2019.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Legionowo.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.
19. Rozpatrzenie pisma I. G. z 17 stycznia 2019 r.
20. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
21. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

 W porządku obrad, w pkt. 19, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.

Agnieszka Przybysz - z-ca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

 

Liczba odwiedzin : 331
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bludas-Nadworska
Czas wytworzenia: 2019-02-14 14:06:37
Czas publikacji: 2019-02-14 14:10:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak