III sesja Rady Miasta Legionowo 

 

28 grudnia 2018 r. godz. 9.30

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miasta Legionowo 28 grudnia 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 39,5 m2 znajdującego się na II piętrze w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Mieszka I.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działek gruntu położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania części skargi współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
15. Raport z działań dotyczących przeciwdziałania narkomanii realizowanych w ramach Legionowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
16. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
17. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
18. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

 


Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bludas-Nadworska
Czas wytworzenia: 2018-12-14 09:41:16
Czas publikacji: 2018-12-14 09:44:10
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-29