Protokół nr I/18 z sesji Rady Miasta Legionowo 20 listopada 2018 r. 

 

 

Protokół nr I/18
z sesji Rady Miasta Legionowo
w dniu 20 listopada 2018 r.


Listy obecności w załączeniu do protokołu.

I sesja Rady Miasta Legionowo kadencji 2018-2023 odbyła się 20 listopada 2018 r. Rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz. 13.04.


1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

Stwierdzenia quorum, otwarcia i przewodniczenia obradom I sesji Rady Miasta Legionowo kadencji 2014 – 2018 dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Tadeusz Szulc.

Przewodniczący obrad Tadeusz Szulc poinformował, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady miasta są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Obecność na sali podczas obrad sesji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku i głosu) w celu wypełnienia obowiązku prawnego transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady miasta. Przetwarzanie danych następuje więc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) i e) RODO. Zabranie głosu podczas obrad sesji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu sporządzenia protokołu oraz rozpatrzenia spraw, będących w porządku obrad, przez Radę Miasta Legionowo.
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo z siedzibą w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
- Inspektorem Ochrony Danych jest Norbert Ciecierski tel. 694 44 55 96, e-mail: iod@um.legionowo.pl.
- Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
- Państwa dane będą przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A".
- Mają Państwo prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Legionowie Agnieszkę Bludas-Nadworską o zabranie głosu i wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym i Prezydentowi Miasta Legionowo.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Agnieszka Bludas-Nadworska pogratulowała wybranym i wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym i prezydentowi miasta.


2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Przewodniczący obrad poprosił najmłodszego radnego Pawła Głażewskiego o odczytanie roty ślubowania, a radnych kolejno wyczytanych o złożenie ślubowania.

Radny Paweł Głażewski odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Następnie radni złożyli ślubowanie, wypowiadając słowa „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”, w kolejności:

Ryszard Brański „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Marta Budzyńska „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Matylda Durka-Bojarun „ślubuję”.
Paweł Głażewski „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Mirosław Grabowski „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Andrzej Kalinowski „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Bogdan Kiełbasiński „ślubuję”.
Grzegorz Kowalski „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Małgorzata Luzak „ślubuję”.
Anna Łaniewska „ślubuję”.
Mirosław Pachulski „ślubuję”.
Artur Pawłowski „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Dariusz Petryka „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Andrzej Piętka „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Katarzyna Skierkowska-Pacocha „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Marcin Smogorzewski „ślubuję”.
Mariusz Suwiński „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Tadeusz Szulc „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Sławomir Traczyk „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Piotr Zadrożny „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.
Agata Zaklika „ślubuję”.
Zdzisław Koryś „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego prezydenta.

Przewodniczący obrad poprosił Prezydenta o złożenie ślubowania.

Prezydent Roman Smogorzewski złożył ślubowanie wypowiadając słowa: „Obejmując urząd prezydenta miasta Legionowo, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.”

Przewodniczący obrad poinformował, że 16 listopada 2018 r. wpłynął wniosek prezydenta miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Legionowo. Zaproponował, aby projekt ten wprowadzić jako nowy pkt. 7 porządku obrad.

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym rada miasta wprowadza zmiany w porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu.

Przewodniczący poinformował, że przeprowadzone zostaną głosowania imienne, to jest po wyczytaniu imienia i nazwiska, każdy radny będzie proszony o powiedzenie do mikrofonu, czy jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się” od głosu.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Ryszard Brański - za
Marta Budzyńska - za
Matylda Durka-Bojarun - za
Paweł Głażewski - za
Mirosław Grabowski - za
Andrzej Kalinowski - za
Bogdan Kiełbasiński - za
Zdzisław Koryś - za
Grzegorz Kowalski - za
Małgorzata Luzak - za
Anna Łaniewska - za
Mirosław Pachulski - za
Artur Pawłowski - za
Dariusz Petryka - za
Andrzej Piętka - za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha - za
Marcin Smogorzewski - za
Mariusz Suwiński - za
Tadeusz Szulc - za
Sławomir Traczyk - za
Piotr Zadrożny - za
Agata Zaklika - za

W wyniku głosowania:
22 głosy za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY


4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Andrzej Kalinowski zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Traczyka.

Radny Sławomir Traczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Anna Łaniewska zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Głażewskiego.

Radny Paweł Głażewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Andrzej Piętka zgłosił kandydaturę radnej Matyldy Durki-Bojarun.

Radna Matylda Durka-Bojarun wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej.

Ryszard Brański - za
Marta Budzyńska - za
Matylda Durka-Bojarun - za
Paweł Głażewski – wstrzymuje się
Mirosław Grabowski - za
Andrzej Kalinowski - za
Bogdan Kiełbasiński - za
Zdzisław Koryś - za
Grzegorz Kowalski - za
Małgorzata Luzak - za
Anna Łaniewska - za
Mirosław Pachulski - za
Artur Pawłowski - za
Dariusz Petryka - za
Andrzej Piętka - za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha - za
Marcin Smogorzewski - za
Mariusz Suwiński - za
Tadeusz Szulc - za
Sławomir Traczyk - za
Piotr Zadrożny - za
Agata Zaklika - za

W wyniku głosowania:
21 głosów za
0 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
DO SKŁADU KOMISJI SKRUTACYJNEJ ZOSTALI WYBRANI RADNI:
SŁAWOMIR TRACZYK, PAWEŁ GŁAŻEWSKI, MATYLDA DURKA-BOJARUN


5. Wybór przewodniczącego rady.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady.

Radny Marcin Smogorzewski zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Brańskiego.

Radny Ryszard Brański wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Andrzej Kalinowski zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława Korysia.

Radny Zdzisław Koryś wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Mirosław Grabowski zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kiełbasińskiego.

Radny Bogdan Kiełbasiński wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Przewodniczący obrad zarządził 20 min. przerwę na ukonstytuowanie się komisji i przygotowanie kart do głosowania.

Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu radcę prawnego Agnieszkę Zielińską.

Radca prawny Agnieszka Zielińska przypomniała ustawowe zapisy mówiące o procedurze głosowania. Zwróciła także uwagę na wyrażane w doktrynie prawnej i orzecznictwie sądowym zdanie o posiadaniu interesu prawnego przez osobę kandydującą na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Zarekomendowała, aby kandydaci powstrzymali się od udziału w głosowaniu.

Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie procedury głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Matylda Durka-Bojarun poinformowała, że komisja ukonstytuowała się oraz przedstawiła sposób głosowania. Stwierdziła, że głosować można stawiając znak „x” w wybranej kratce, postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” powoduje nieważność głosu.

Radni odbierali karty do głosowania i głosowali w sposób tajny. Wywoływani zostali w następującej kolejności: Ryszard Brański – nie wziął udziału, Marta Budzyńska, Matylda Durka-Bojarun, Paweł Głażewski, Mirosław Grabowski, Andrzej Kalinowski, Bogdan Kiełbasiński – nie wziął udziału, Zdzisław Koryś – nie wziął udziału, Grzegorz Kowalski, Małgorzata Luzak, Anna Łaniewska, Mirosław Pachulski, Artur Pawłowski, Dariusz Petryka, Andrzej Piętka, Katarzyna Skierkowska-Pacocha, Marcin Smogorzewski, Mariusz Suwiński, Tadeusz Szulc, Sławomir Traczyk, Piotr Zadrożny, Agata Zaklika.

Przewodniczący obrad zarządził przerwę na ustalenie wyników głosowania.

Przewodniczący obrad wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania, stwierdzając, że: radnych obecnych na sesji – 22, radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu – 19, a głosów ważnych oddano – 19, w tym:
za kandydaturą radnego Ryszarda Brańskiego – 14 głosów,
za kandydaturą radnego Zdzisława Korysia – 4 głosy,
za kandydaturą radnego Bogdana Kiełbasińskiego – 1 głos.
PRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA LEGIONOWO
ZOSTAŁ WYBRANY RYSZARD BRAŃSKI

Prowadzący obrady pogratulował przewodniczącemu rady Ryszardowi Brańskiemu, poprosił o przejęcie obowiązków i zarządził 10 minutową przerwę.

Radny Tadeusz Szulc odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo.

Przewodniczący rady Ryszard Brański podziękował za wybór.


6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący rady przypomniał, że w związku z tym, że § 4 Statutu Gminy Miejskiej Legionowo określa liczbę wiceprzewodniczących rady, w tym punkcie dokonamy wyboru dwóch wiceprzewodniczących.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego rady.

Radny Andrzej Kalinowski zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława Korysia.

Innych zgłoszeń nie było.

Przewodniczący rady zarządził przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Matylda Durka-Bojarun przedstawiła sposób głosowania. Poinformowała, że na kartach są pozycje „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Stwierdziła, że głosować można stawiając znak „x” w wybranej kratce. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” powoduje nieważność głosu.

Radni odbierali karty do głosowania i głosowali w sposób tajny. Wywoływani zostali w następującej kolejności: Ryszard Brański, Marta Budzyńska, Matylda Durka-Bojarun, Paweł Głażewski, Mirosław Grabowski, Andrzej Kalinowski, Bogdan Kiełbasiński, Zdzisław Koryś – nie wziął udziału, Grzegorz Kowalski, Małgorzata Luzak, Anna Łaniewska, Mirosław Pachulski, Artur Pawłowski, Dariusz Petryka, Andrzej Piętka, Katarzyna Skierkowska-Pacocha, Marcin Smogorzewski, Mariusz Suwiński, Tadeusz Szulc, Sławomir Traczyk, Piotr Zadrożny, Agata Zaklika.

Przewodniczący rady zarządził 5 min. przerwę na ustalenie wyników głosowania.

Przewodniczący rady wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania, stwierdzając, że: radnych obecnych na sesji – 21, radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu – 20, a głosów ważnych oddano – 20, w tym:
15 głosów za
1 głos przeciw
4 głosy wstrzymujące
WICEPRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA LEGIONOWO
ZOSTAŁ WYBRANY ZDZISŁAW KORYŚ

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Legionowo.

Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radna Małgorzata Luzak zgłosiła kandydaturę radnego Mirosława Pachulskiego.

Radny Mirosław Pachulski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący rady zarządził przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Matylda Durka-Bojarun przedstawiła sposób głosowania. Stwierdziła, że głosować można stawiając znak „x” w wybranej kratce. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” powoduje nieważność głosu.

Radni odbierali karty do głosowania i głosowali w sposób tajny. Wywoływani zostali w następującej kolejności: Ryszard Brański, Marta Budzyńska, Matylda Durka-Bojarun, Paweł Głażewski, Mirosław Grabowski, Andrzej Kalinowski, Bogdan Kiełbasiński, Zdzisław Koryś, Grzegorz Kowalski, Małgorzata Luzak, Anna Łaniewska, Mirosław Pachulski – nie wziął udziału, Artur Pawłowski, Dariusz Petryka, Andrzej Piętka, Katarzyna Skierkowska-Pacocha, Marcin Smogorzewski, Mariusz Suwiński, Tadeusz Szulc, Sławomir Traczyk, Piotr Zadrożny, Agata Zaklika.

Przewodniczący rady zarządził 5 min. przerwę na ustalenie wyników głosowania.

Przewodniczący rady wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania, stwierdzając, że: radnych obecnych na sesji – 22, radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu – 21, a głosów ważnych oddano – 21, w tym:
13 głosów za
7 głosów przeciw
1 głos wstrzymujący
WICEPRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA LEGIONOWO
ZOSTAŁ WYBRANY MIROSŁAW PACHULSKI

Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Legionowo.

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski podziękował radnym za wybór.


7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Legionowo.

Sekretarz miasta Danuta Szczepanik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Bogdan Kiełbasiński zapytał o powód nieobecności na sesji Prezydenta.

Przewodniczący stwierdził, że nie jest to pytanie do przewodniczącego rady.

Radny Dariusz Petryka stwierdził, że stawki powinny być niższe procentowo.

Sekretarz miasta wyjaśniła, że przyjęto stawki, jakie są przewidziane dla prezydentów miast.

Radny Andrzej Kalinowski stwierdził, że stawka powinna być proporcjonalna do wielkości miasta.

Sekretarz miasta zwróciła uwagę, że zaproponowane wynagrodzenie jest takie, jak ustaliła rada miasta poprzedniej kadencji i nie zostało zwiększone.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję.

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Ryszard Brański - za
Marta Budzyńska - za
Matylda Durka-Bojarun - za
Paweł Głażewski - za
Mirosław Grabowski – wstrzymuje się
Andrzej Kalinowski - przeciw
Bogdan Kiełbasiński – wstrzymuje się
Zdzisław Koryś - wstrzymuje się
Grzegorz Kowalski – wstrzymuje się
Małgorzata Luzak - za
Anna Łaniewska - za
Mirosław Pachulski - za
Artur Pawłowski – wstrzymuje się
Dariusz Petryka - przeciw
Andrzej Piętka - za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha – wstrzymuje się
Marcin Smogorzewski - wstrzymuje się
Mariusz Suwiński - za
Tadeusz Szulc - za
Sławomir Traczyk - przeciw
Piotr Zadrożny - za
Agata Zaklika - za

W wyniku głosowania:
12 głosów za
3 głosy przeciw
7 głosów wstrzymujących
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Wiceprzewodniczący rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł uchwały.


8. Sprawy różne.

Przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali do wypełnienia następujące druki:
- dane kontaktowo-statystyczne wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
- oświadczenie o przestrzeganiu zasad i przepisów ochrony danych osobowych i o zachowaniu tajemnicy danych osobowych.

Przewodniczący rady poprosił, aby wypełnić druki i oddać naczelnikowi biura rady do końca sesji lub bezpośrednio po jej zakończeniu.

Przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali druk deklaracji uczestnictwa w pracach stałych komisji Rady Miasta Legionowo, który po wypełnieniu należy przekazać do biura rady najpóźniej do 22 listopada br. do godz. 16:00.

Przewodniczący rady poinformował, że radni otrzymali również druki oświadczeń majątkowych. Dwa egzemplarze druku oświadczenia majątkowego należy wypełnić wg stanu na dzień objęcia stanowiska i złożyć do przewodniczącego rady w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (czyli do 19 grudnia 2018 r.) w godzinach pracy urzędu miasta.

Przewodniczący rady poinformował, że 15 listopada 2018 r. prezydent miasta przedłożył projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019-2023 oraz projekt budżetu Gminy Legionowo na 2019 r. Procedura budżetowa rozpocznie się po powołaniu stałych komisji przez radę miasta.

Przewodniczący stwierdził, że w przypadku pytań prosi radnych o kontakt z biurem rady. Poinformował, że biuro rady mieści się na III piętrze Urzędu Miasta Legionowo, pok. 4.02.

Przewodniczący rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na początek grudnia.

Przewodniczący rady poinformował, że sprzęt elektroniczny umożliwiający sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych będzie wykorzystywany od następnej sesji rady, po przeprowadzeniu szkolenia, które odbędzie się 26 listopada 2018 r. o godz. 10:00.

Radny Andrzej Kalinowski zwrócił uwagę, że zaproponowany termin jest niedogodny.

Radny Mirosław Grabowski zapytał wg stanu na jaki dzień należy złożyć oświadczenie majątkowe.

Przewodniczący rady stwierdził, że oświadczenie majątkowe składa się wg stanu na dzień ślubowania, a odnośnie terminu szkolenia zadeklarował sprawdzenie możliwości jego zmiany.


9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zamknął obrady I sesji Rady Miasta Legionowo kadencji 2018 – 2023.


Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

 


 

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych 20 listopada 2018 r.
na I sesji Rady Miasta Legionowo

1. Wniosek prezydenta miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Legionowo.
Ryszard Brański – za,
Marta Budzyńska - za
Matylda Durka-Bojarun - za
Paweł Głażewski - za
Mirosław Grabowski - za
Andrzej Kalinowski - za
Bogdan Kiełbasiński - za
Zdzisław Koryś - za
Grzegorz Kowalski - za
Małgorzata Luzak - za
Anna Łaniewska - za
Mirosław Pachulski - za
Artur Pawłowski - za
Dariusz Petryka - za
Andrzej Piętka - za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha - za
Marcin Smogorzewski - za
Mariusz Suwiński - za
Tadeusz Szulc - za
Sławomir Traczyk - za
Piotr Zadrożny - za
Agata Zaklika – za

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Ryszard Brański - za
Marta Budzyńska - za
Matylda Durka-Bojarun - za
Paweł Głażewski – wstrzymuje się
Mirosław Grabowski - za
Andrzej Kalinowski - za
Bogdan Kiełbasiński - za
Zdzisław Koryś - za
Grzegorz Kowalski - za
Małgorzata Luzak - za
Anna Łaniewska - za
Mirosław Pachulski - za
Artur Pawłowski - za
Dariusz Petryka - za
Andrzej Piętka - za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha - za
Marcin Smogorzewski - za
Mariusz Suwiński - za
Tadeusz Szulc - za
Sławomir Traczyk - za
Piotr Zadrożny - za
Agata Zaklika – za

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Legionowo.
Ryszard Brański - za
Marta Budzyńska - za
Matylda Durka-Bojarun - za
Paweł Głażewski - za
Mirosław Grabowski – wstrzymuje się
Andrzej Kalinowski - przeciw
Bogdan Kiełbasiński – wstrzymuje się
Zdzisław Koryś - wstrzymuje się
Grzegorz Kowalski – wstrzymuje się
Małgorzata Luzak - za
Anna Łaniewska - za
Mirosław Pachulski - za
Artur Pawłowski – wstrzymuje się
Dariusz Petryka - przeciw
Andrzej Piętka - za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha – wstrzymuje się
Marcin Smogorzewski - wstrzymuje się
Mariusz Suwiński - za
Tadeusz Szulc - za
Sławomir Traczyk - przeciw
Piotr Zadrożny - za
Agata Zaklika - za

 


Liczba odwiedzin : 261
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2018-11-23 10:46:07
Czas publikacji: 2018-11-23 10:57:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak