Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 46/2019
PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Legionowo


Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.1 ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 187/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 czerwca 2018 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Legionowo, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2019 r.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

___________________

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1608, poz. 1669 i poz. 2435.

 


 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 46/2019
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 6 lutego 2019 r.

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 187/2018
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 7 czerwca 2018 r.

SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PRZY URZĘDZIE MIASTA LEGIONOWO

§1

W skład Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wchodzą:
1. Przewodniczący: Agnieszka Bludas – Nadworska,
2. Z-ca Przewodniczącego: Paweł Walesiak,
3. Członkowie: Anna Bogusiewicz, Agata Jankowska.

§2

Kadencja Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych trwa do dnia 31 grudnia 2021 r., a członkowie komisji pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej komisji.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

 

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Polakiewicz
Czas wytworzenia: 2019-02-06 15:22:29
Czas publikacji: 2019-02-07 15:22:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak