Zarządzenie nr 290/2005 z 21 października 2005 r. 

 
w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość gruntu:zadanie I – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonego jako działki numer numer ewidencyjny 7/5, 45/7, 45/4, w obrębie 39 o łącznej powierzchni 1519m2 położone przy ul. ks. Płk. Jana Mrugacza w Legionowie, zadanie II – 7 przeznaczonych do sprzedaży po przeprowadzeniu przetargu oraz w drodze zamiany,zadanie III – przeznaczonych do zamiany nieruchomości, w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości nastąpi dopłata, której wysokość będzie równa różnicy zamienianych nieruchomości. 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 290/2005
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 21 października 2005r.
w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość gruntu:zadanie I – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonego jako działki numer numer ewidencyjny 7/5, 45/7, 45/4, w obrębie 39 o łącznej powierzchni 1519m2 położone przy ul. ks. Płk. Jana Mrugacza w Legionowie, zadanie II – 7 przeznaczonych do sprzedaży po przeprowadzeniu przetargu oraz w drodze zamiany,zadanie III – przeznaczonych do zamiany nieruchomości, w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości nastąpi dopłata, której wysokość będzie równa różnicy zamienianych nieruchomości.


Na podstawie art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku nr 19, poz.177) w związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zm.)1, § 8 ust.1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Legionowo Nr 82/2004 z dnia 07.06.2004 roku w sprawie wprowadzenia "Zasad postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Legionowo" zarządzam, co następuje:


§ 1Powołuje się komisję dokonującą wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość gruntu:zadanie I – przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oznaczonego jako działki numer numer ewidencyjny 7/5, 45/7, 45/4, w obrębie 39 o łącznej powierzchni 1519m2 położone przy ul. ks. Płk. Jana Mrugacza w Legionowie, zadanie II – 7 przeznaczonych do sprzedaży po przeprowadzeniu przetargu oraz w drodze zamiany,zadanie III – przeznaczonych do zamiany nieruchomości, w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości nastąpi dopłata, której wysokość będzie równa różnicy zamienianych nieruchomości w następującym składzie:


1.Waldemar Cieplak - Przewodniczący

2.Anna Białokoz - Członek

3.Katarzyna Stańczak - Sekretarz

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w. z. Prezydenta Miasta
/-/ mgr Jan Grabiec
Zastępca Prezydenta


____________________
1 zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 i Dz. U. Nr 167 poz.1759 
Liczba odwiedzin : 106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2005-11-03 14:41:34
Czas publikacji: 2005-11-03 14:41:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak