Wersja archiwalna

IV sesja Rady Miasta Legionowo 

 

23 stycznia 2019 r. godz. 9.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miasta Legionowo 23 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo na początku kadencji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta Legionowo,
d) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Legionowo do wniosków Komisji Rady Miasta Legionowo,
e) przedstawienie autopoprawek Prezydenta Miasta Legionowo ujętych w projekcie uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo na 2019 rok.
12. Plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Legionowo na 2019 rok.
13. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
14. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

 
Liczba odwiedzin : 1427
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bludas-Nadworska
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:17:02
Czas publikacji: 2019-01-11 12:17:02
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-14