Zadanie 1 - Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo; Zadanie 2 - Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo - GK.271.3.2019 

 

Informacja wraz z treścią ogłoszenia

 

Legionowo, dnia 17 stycznia 2019 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Miasta Legionowo z siedzibą w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ogłoszenia o przetargu znak GK.271.3.2019, zgodnym z Zarządzeniem Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zmówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na:
„Zadanie 1
Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo.
Zadanie 2
Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo.”, złożono następuące oferty:

Nazwa oferenta Adres oferenta Kwota netto Kwota brutto
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
ELTOB Waldemar Tobiś
ul. Suwalna 11 m 14
05-120 Legionowo
107.252,04 zł 131,920,00 zł

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 144.000,00 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy RZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELTOB Waldemar Tobiś ul. Suwalna 11 m 14, 05-120 Legionowo za kwotę brutto 131,920,00 zł.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że jest to jedyny oferta, kwota oferty nie przekracza szacunkowej wartości zamówienia i kwoty przeznaczonej w budżecie na ten cel (podstawowym kryterium oceny ofert była cena), wybrana oferta jest komplenta.


Zastępca Prezydenta Miasta
Marek Pawlak

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA

„Zadanie 1
Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo.
Zadanie 2
Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo.”

 

I. Postanowienia wstępne

1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70¹ i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2017r., poz. 459, z późn. zm.).

2. Organizatorem przetargu jest Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, zwanym dalej „Zamawiającym”.

3. Sposób udostępniania szczegółowych Warunków Przetargu: strona internetowa www.bip.legionowo.pl


II. Przedmiot przetargu

1. Przedmiot przetargu:

Zadanie 1
Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo.

Zadanie 2
Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo.

2. Zakres zamówienia: Zgodnie z wzorami umów.

3. Termin wykonania zamówienia: 31.01.2020r.


III. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Termin składnia ofert upływa w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 11.00

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro 1, pokój 2.15 w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 12.00

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z Warunkami Przetargu.


IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejsza cenę.

1) przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

- cena 100%

2) ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:

- zamawiający stosować będzie ocenę punktową;

- kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

         C min.
Kc = ---------- x 100 pkt
         C ocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów wskazanych ust. 1.


V. Termin związania ofertą

Oferent jest związany ofertą do dnia 31.01.2019r.


VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat usługi polegającej na montażu, demontażu i konserwacji iluminacji świątecznej (w tym: min. 10m choinka wraz z ozdobami, min. 200 ozdób słupowych,) na kwotę min 85.000,00 zł, w jednym zamówieniu.

2. Dysponowanie osobą posiadającą aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń w zakresie prac kontrolno- pomiarowych.

3. Dysponowanie magazynem do przechowania dekoracji świątecznej w Legionowie lub do 15 km od granicy Legionowa.

4. Posiadanie ważnej polisy OC na kwotę min. 100.000,00 zł

5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Dz.VII. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może występować do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienie dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.


VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat usługi polegającej na montażu, demontażu i konserwacji iluminacji świątecznej (w tym: min. 10m choinka wraz z ozdobami, min. 200 ozdób słupowych,) na kwotę min 85.000,00 zł, w jednym zamówieniu.

2. Kserokopia aktualnych uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie prac kontrolno- pomiarowych.

3. Wskazanie miejsca przechowywania ozdób.

4. Kserokopia ważnej polisy OC na kwotę min. 100.000,00 zł.


VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z wykonawcami są:
Zbigniew Garbaczewski tel 22 766 40 27, e-mail: komunalny@um.legionowo.pl,

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


IX. Oferta

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać:

a) wynagrodzenie brutto za czynności objęte przedmiotem przetargu,

b) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale V i VII niniejszego ogłoszenia.

2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

3. Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, a na kopercie /opakowaniu umieścić:

• nazwę i adres Zamawiającego (wydziału zamawiającego)

• nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

• napis: „Zadanie 1
Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo.

Zadanie 2
Montaż i demontaż dekoracji świątecznej na budynku Urzędu Miasta i budynku Areny Legionowo.”
Nie otwierać przed 17.01.2019 r. godz. 12.00”.


X. Informacja o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu w uzasadnionych przypadkach oraz przesłanek unieważnienia oraz informację o zamknięciu przetargu, o których mowa w postanowieniach § 6 ust. 29, 30, i 31 zarządzenia,

1. Zamawiający może unieważnić przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi Warunków Przetargu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

2. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn.

3. O zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub/i unieważnieniu zapytania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców na piśmie.


XI. Wymagania dotyczące wadium

nie dotyczy


XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu,

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także Warunków Przetargu.

 

Zastępca Prezydenta Miasta
Marek Pawlak

 

Warunki przetargu (pdf)

załącznik do warunków przetargu:

 

załącznik nr 1- Formularz Oferty Zadanie 1 (pdf), Formularz Oferty Zadanie 1 (odt)

załącznik nr 2- Formularz Oferty Zadanie 2 (pdf), Formularz Oferty Zadanie 2 (odt)

załącznik nr 3- Wzór umowy Zadanie 1 (pdf)

załącznik nr 4- Wzór umowy Zadanie 2 (pdf)

załącznik nr 5- Oświadczenie o związaniu ofertą (pdf)

 
Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Garbaczewski
Czas wytworzenia: 2019-01-08 13:02:40
Czas publikacji: 2019-01-18 09:46:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak