Wersja archiwalna

Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie 

 
 

Wykaz lokalu przeznaczonego
do oddania w użyczenie

Prezydent Miasta Legionowo podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 ze zm.) przeznacza do oddania w użyczenie na czas nieokreślony, lokal znajdujący się na parterze Centrum informacyjno-administracyjnego-Ratusza o powierzchni 108 m2 przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41: na działkach nr nr ewidencyjny 1 i 2 o powierzchni 6.230 m2 w obrębie nr ewidencyjny 39, z przeznaczeniem pod działalność Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Odzdział Rejonowy w Legionowie z siedzibą w Legionowie przy ul. Warszawskiej 34A.
Dla działek nr 1 i 2 prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księgi Wieczyste KW Nr WA1L/00052756/6 (dot. działki nr 1) i KW Nr 23197 (dot.działki nr 2).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo działki położone są na terenie przeznaczonym pod usługi administracji publicznej.

Biorący w użyczenie zobowiązany jest do ponoszenia kosztów:
1.Dostarczania energii elektrycznej na podstawie odczytu podlicznika,
2.Wywozu nieczystości stałych na podstawie odrębnych umów zawartych w tym zakresie z innymi usługodawcami,
3.Za dostarczoną wodę i odbiór ścieków z tytułu korzystania z pomieszczeń, wnosił będzie opłaty, po cenach aktualnie obowiązujących, na rzecz Urzędu Miasta Legionowo, na podstawie odczytu podliczników,
4.Za centralne ogrzewanie, wnosił będzie opłaty, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni (1,59%) , na podstawie odczytu ciepłomierza znajdującego się w budynku, po cenach aktualnie obowiązujących, na rzecz Urzędu Miasta Legionowo.
5.Za koszty sprzątania powierzchni wspólnych i użytkowanie części wspólnych Biorący w użyczenie wnosił będzie na rzecz Urzędu Miasta Legionowo opłatę ryczałtową miesięczną w wysokości netto:100 złotych (słownie: czterysta złotych) oraz należny podatek VAT w wysokości 23% płatną z góry do 20-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Użyczającego .
6.Wynajmujący zapewni Najemcy dostęp do linii telefinicznej wraz z numerem telefonicznym (22 766 25 31). Koszty z tytułu użytkowania linii telefonicznej oraz koszty wykonanych połaczeń będzie ponosił Najemca.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, /pok. Nr 3.06, II piętro/ lub pod nr tel.766-40-57.
Wykaz umieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu na okres 21 dni od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 28 stycznia 2019 roku.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

 
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Białokoz
Czas wytworzenia: 2019-01-11 13:03:11
Czas publikacji: 2019-01-11 13:05:13
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-29