Protokół nr III/18 z sesji Rady Miasta Legionowo w dniu 28 grudnia 2018 r. 

 
 

Protokół nr III/18
z sesji Rady Miasta Legionowo
w dniu 28 grudnia 2018 r.


Listy obecności w załączeniu do protokołu.

III sesja Rady Miasta Legionowo kadencji 2018-2023 odbyła się 28 grudnia 2018 r. Rozpoczęła się o godz. 9.42, a zakończyła o godz. 15.24.

1. Otwarcie obrad.

Przewodniczący rady Ryszard Brański, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania sesji, powitał zebranych, otworzył III sesję Rady Miasta Legionowo i na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący rady poinformował: „na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady miasta są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Obecność na sali podczas obrad sesji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku i głosu) w celu wypełnienia obowiązku prawnego transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady miasta. Przetwarzanie danych następuje więc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) i e) RODO. Zabranie głosu podczas obrad sesji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu sporządzenia protokołu oraz rozpatrzenia spraw, będących w porządku obrad, przez Radę Miasta Legionowo.
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo z siedzibą w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
- Inspektorem Ochrony Danych jest Norbert Ciecierski tel. 694 44 55 96, e-mail: iod@um.legionowo.pl.
- Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
- Państwa dane będą przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A".
- Mają Państwo prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.”
Przewodniczący poinformował, że podczas sesji, w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciele złożą ślubowanie i odbiorą akt mianowania.
Naczelnik Wydziału Edukacji Anna Łasińska przedstawiła informację o procedurze związanej z awansem.
Przedstawicielka awansowanych nauczycieli Oliwia Niżewska-Łempicka odczytała rotę ślubowania. Nauczyciele złożyli ślubowanie.
Prezydent Roman Smogorzewski i przewodniczący rady Ryszard Brański wręczyli akty mianowania.
Przewodniczący rady poinformował, że na sesji obecni są studenci, mieszkańcy Legionowa, którym zostały przyznane stypendia naukowe: Magdalena Kryś, Paweł Rozbicki, Wojciech Kruczek, Aleksandra Pałka, Weronika Oknińska, Joanna Otowska, Magdalena Otowska, Konrad Wiśniewski.
Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła informację o przyznanych stypendiach naukowych.
Prezydent i Przewodniczący rady wręczyli dokumenty potwierdzające przyznanie stypendiów.

2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący poinformował o następujących wnioskach, które wpłynęły do porządku obrad.

20 grudnia 2018 r. wpłynął wniosek prezydenta miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 22.244.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Projekt uchwały radni otrzymali 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 8 porządku obrad.

W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów wstrzymujących
0 głosów przeciw
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

27 grudnia 2018 r. wpłynął wniosek prezydenta miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Projekt uchwały radni otrzymali 27 i 28 grudnia 2018 r. Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 15 porządku obrad.

W wyniku głosowania:
17 głosów za
1 głos wstrzymujący
0 głosów przeciw
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Wnioskiem z 27 grudnia 2018 r. prezydent miasta zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Projekt uchwały radni otrzymali 27 i 28 grudnia 2018 r. Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako nowy pkt 16 porządku obrad.

W wyniku głosowania:
18 głosów za
0 głosów wstrzymujących
0 głosów przeciw
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Również wnioskiem z 27 grudnia 2018 r. prezydent miasta zwrócił się o wymianę projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wymieniony projekt uchwały radni otrzymali 27 i 28 grudnia 2018 r.

W wyniku głosowania:
19 głosów za
0 głosów wstrzymujących
1 głos przeciw
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad.

Radny Andrzej Kalinowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z uwagi na wniosek o wprowadzenie projektu uchwały dotyczącego tej sprawy, jaki złożyli radni klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Prezydent zaproponował pozostawienie tego projektu uchwały. Poinformował, że zamierza złożyć do niego autopoprawkę.
Radny Artur Pawłowski zapytał, czy poprawka będzie dotyczyła wysokości stawek.
Prezydent odpowiedział, że tak.
Przewodniczący rady odczytał wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Andrzeja Kalinowskiego.
W wyniku głosowania:
8 głosów za
0 głosów wstrzymujących
10 głosów przeciw
WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

Informację o pracach między sesjami przedstawił prezydent Roman Smogorzewski.
Radna Katarzyna Skierkowska-Pacocha zapytała, czy informacja może być przygotowywana na piśmie i rozdawana przez sesją.
Prezydent zaproponował, że będzie przed sesja umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radna Katarzyna Skierkowska-Pacocha zaaprobowała przedstawione rozwiązanie.
Radny Dariusz Petryka zapytał, czy w urzędzie miasta trwają kontrole, czy były wydane dla urzędu istotne opinie prawne oraz zwrócił uwagę na luki w publikowanych zarządzeniach.
Prezydent poinformował, że nie trwają kontrole, zespół radców wydał wiele opinii, bo z zewnętrznych opinii co do zasady nie korzystamy - w poprzedniej kadencji raz. Zarządzenia są zamieszczane na bieżąco, tak jak spływają do redakcji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

Przewodniczący rady poinformował o następujących pismach i sprawach, które wpłynęły do rady miasta między sesjami.

14 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informujące o zamieszczeniu na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (www.wios.warszawa.pl) opracowania „Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r.”.
18 grudnia 2018 r. do wiadomości Rady Miasta Legionowo wpłynęło pismo zarządu powiatu w Legionowie, skierowane do prezes zarządu KZB Legionowo Sp. z o.o., w sprawie zmiany wysokości czynszu za nieruchomość wynajmowaną przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie.

18 grudnia 2018 r. prezydent miasta przekazał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Legionowo na 2019 r. oraz o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023. Obie opinie były pozytywne i radni otrzymali je 20 grudnia 2018 r. Ponadto będą one przedmiotem zainteresowania rady na sesji w styczniu, podczas której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej Gminy Legionowo na 2019 r.

Przewodniczący poinformował, że w związku ze zleceniem Komisji Rozwoju Miasta rozpatrzenia sprawy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legionowo, zgodnie z wnioskiem komisji, przyjętym na posiedzeniu 17 grudnia 2018 r., wystąpił do prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacjnego „Legionowo” Sp. z o.o. o przygotowanie przez przedsiębiorstwo tekstu jednolitego przedmiotowego regulaminu i przekazanie go radzie miasta. Po otrzymaniu tekstu jednolitego regulaminu zostanie on skierowany do Komisji Rozwoju Miasta do dalszego procedowania, celem podjęcia na następnej sesji uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legionowo.

27 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo prezydenta miasta z prośbą o wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady do składu Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Przewodniczący zaproponował, aby w związku z tym, że na bieżącej sesji rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wytypowania, rada miasta dokonała na następnej sesji, po podjęciu decyzji w sprawie tej uchwały.

19 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z prośbą o wytypowanie 2 kandydatów Rady Miasta Legionowo na członków Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Przewodniczący rady zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Pachulskiego.
Radny Mirosław Pachulski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Andrzej Kalinowski zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Traczyka.
Radny Sławomir Traczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatur.
W wyniku głosowania:
17 głosów za
1 głosów wstrzymujący
0 głosów przeciw
DO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO ZOSTALI WYTYPOWANI RADNI: MIROSŁAW PACHULSKI I SŁAWOMIR TRACZYK

Przewodniczący poinformował, że ze wszystkimi pismami, o których mówił w swojej informacji, można się zapoznać w biurze rady.

Przewodniczący poinformował, że w okresie świątecznym rada miasta otrzymała życzenia bożonarodzeniowe od wielu instytucji, placówek oświatowych, firm, osób publicznych i prywatnych, za które serdecznie podziękował.

Kolejna sesja planowana jest na 30 stycznia 2019 r.

Radny Andrzej Kalinowski zwrócił uwagę, że w zaplanowanym terminie kolejnej sesji będą trwały szkolne ferie zimowe.
Przewodniczący rady zadeklarował wzięcie tego faktu pod uwagę, przy zwoływaniu kolejnego posiedzenia.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.

Skarbnik miasta Jolanta Ćwiklińska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Agata Zaklika poinformowała o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
12 głosów za
2 głosy wstrzymujące
6 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.

Skarbnik miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Artur Pawłowski zapytał o możliwość otrzymywania informacji na temat wolnych środków w budżecie, aby mieć wpływ na ich przeznaczenie.
Skarbnik miasta wyjaśniła procedurę zbierania, analizowania i dokonywania w ciągu roku zmian w budżecie, a także kompetencji organów w tym zakresie. Porównała te działania do zarządzania budżetem domowym.
Prezydent zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą, odpowiedzialnym za finanse gminy jest organ wykonawczy, a także, że w projekcie budżetu na 2019 rok jest wiele inwestycji zgłoszonych przez radnych opozycji.
Radny Mirosław Grabowski zapytał o powody niewykonania zapowiadanego zadaszenia przy centrum komunikacyjnym.
Zastępca prezydenta Marek Pawlak poinformował, że to zadanie umieszczone zostało w wieloletniej prognozie finansowej na przyszły rok, z uwagi na fakt, że zaproponowane dotychczas ceny przekraczały nawet 100 tys.
Radny Artur Pawłowski odniósł się do odpowiedzi Skarbnik i zapytał ile czasu mija od terminu zbierania informacji do podjęcia decyzji.
Skarbnik miasta wyjaśniła, że decyzje podejmowane są w połowie miesiąca, ale są również sytuacje, że 2-4 dni przez sesją. Zwróciła ponadto uwagę na zarządzaną przez prezydenta w ramach kompetencji rezerwę ogólną, o której przeznaczeniu przygotowywana jest informacja.
Radny Artur Pawłowski zapytał, czy oprócz podejmowania uchwały radni mają wpływ na zagospodarowanie środków budżetowych.
Skarbnik miasta zwróciła uwagę, że radni zgłaszają między innymi swoje pomysły w ramach wolnych wniosków na sesjach, wniosków na komisjach, a także sami składają wnioski do budżetu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
13 głosów za
5 głosów wstrzymujących
2 głosy przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Skarbnik miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Mirosław Grabowski zapytał o realizację ronda Sybiraków – Piaskowa.
Zastępca prezydenta Marek Pawlak wyjaśnił, że nie przewiduje trudności w realizacji.
Radny Mirosław Grabowski jakiego rejonu Legionowa dotyczyła wymiana kotłów węglowych.
Prezydent wyjaśnił, że wymiany realizowane są w całym mieście oraz zwrócił uwagę na długo trwające procedury.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
17 głosów za
4 głosy wstrzymujące
0 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 22.244.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

Przewodniczący poinformował, że w swoich wyjaśnieniach prezydent miasta zarekomendował zaskarżenie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 22.244.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przygotował projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Skarbnik miasta wyjaśniła, że prezydent miasta nie zgadza się z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poinformowała, że uchwała wpłynęła 12.12.2018 r. i jest 30 dni na wniesienie skargi.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Mirosław Grabowski zwrócił uwagę, że opinia prawna nie mówi, który punkt będzie podlegał zaskarżeniu, określa jedynie sposób postępowania.
Skarbnik miasta wyjaśniła, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w kilku punktach uchyliła uchwałę, a prezydent miasta się z tym nie zgadza. Zwróciła uwagę, że proceduralnie zaskarżeniu podlega decyzja, a nie jej części. Jako priorytetową określiła sprawę stawek od garaży wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Przypomniała, że dotychczas zapisy te nie były kwestionowane.
Radny Dariusz Petryka zgodził się z decyzją zaskarżenia rozstrzygnięcia w sprawie stawek od garaży, jednocześnie stwierdzając, że w zakresie opłaty targowej uchwała jest niejasna.
Skarbnik miasta wyraziła opinię, że czytając uchwałę spójnie, zastosowane zapisy są czytelne.
Radny Mirosław Grabowski wyraził opinię, że być może zaskarżeniu powinna podlegać tylko część rozstrzygnięcia kolegium.
Radca prawny Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że rozstrzygnięcie zaskarża się w całości, a argumentacja i uwypuklenie konkretnych punktów jest oddzielną kwestią.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
14 głosów za
6 głosów wstrzymujących
0 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Prezydent przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie brzmienia § 3 pkt. 1) z: „1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie” na: „1) 98% - w przypadku opłaty jednorazowej”, oraz wykreśleniu pkt. od 2) do 6) w tym paragrafie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Andrzej Kalinowski wyraził zadowolenie, że Prezydent przychylił się do wniosku złożonego przez klub radnych PiS.
Prezydent odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kalinowskiego zwrócił uwagę, że nie mógł przychylić się do wniosku klubu radnych PiS, ponieważ nie znał jego treści. Zwrócił uwagę, że w związku z nową ustawą nie wszyscy mieszkańcy Legionowa będą mogli skorzystać z 98% bonifikaty, bo nie wszystkie grunty są gminne i na tych należących do skarbu państwa obowiązuje niższa bonifikata. Zasugerował podjęcie przez radnego działań zmierzających do zmiany ustawy.
Radny Artur Pawłowski zapytał o sytuację, w której mieszkańcy nie będą mogli złożyć wniosku w pierwszym roku.
Prezydent zwrócił uwagę na możliwość skorzystania z innych bonifikat zapisanych w uchwale oraz na fakt, że nie ma w tym przypadku opłat notarialnych.
Radny Sławomir Traczyk odnosząc się do bonifikaty przyjętej ustawą na gruntach skarbu państwa, wyraził opinię, że rząd PO nie przewidział żadnych bonifikat przy przekształceniach.
Radny Artur Pawłowski zapytał czy Prezydent składał wniosek o zmianę ustawy i czy jest chętny do złożenia takiego wniosku.
Prezydent zwrócił uwagę, że organem stanowiącym gminy jest rada miasta i na jedną z najbliższych sesji można przygotować uchwałę, zawierającą wniosek o zmianę w ustawie.
Radny Andrzej Kalinowski stwierdził, że klub radnych PiS robi wszystko, aby służyć mieszkańcom.
Prezydent zwrócił uwagę, że nigdy nie był posłem, a od 1 stycznia mieszkańcy na gruntach gminnych będą mogli skorzystać z 98% bonifikaty, a na gruntach skarbu państwa 60%.
Radny Mirosław Grabowski wyraził opinię, że nie należy mówić, co która partia zrobi, ale to co może zrobić rada miasta, aby wszyscy byli traktowani równo.
Radny Sławomir Traczyk odniósł się do wypowiedzi Prezydenta i stwierdził, że nikt z radnych nie był posłem.
Radna Małgorzata Luzak stwierdziła, że zawsze była przeciwniczką funkcjonowania partii w samorządzie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Andrzej Piętka poinformował o pozytywnej opinii do projektu uchwały. Zwrócił uwagę, że opinia dotyczyła projektu uchwały bez autopoprawki.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
21 głosów za
0 głosów wstrzymujących
0 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Mirosław Grabowski zwrócił uwagę na możliwość ogrodzenia przez przyszłego właściciela terenu, na którym znajduje się chodnik, który ułatwia mieszkańcom komunikację.
Prezydent wyraził opinię, że decyzja należy do rady miasta, ale zwrócił jednocześnie uwagę, że użytkowanie wieczyste jest również silną formą własności.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował o pozytywnej opinii do projektu uchwały.
Radny Bogdan Kiełbasiński zapytał, czy dotychczasowy dzierżawca zadeklarował, że chodnik pozostanie.
Prezydent stwierdził, że nie zna dotychczasowego dzierżawcy i jego deklaracji.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
16 głosów za
4 głosy wstrzymujące
0 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 39,5 m2 znajdującego się na II piętrze w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

Prezydent przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Artur Pawłowski zapytał dlaczego zaproponowano 3 letni okres najmu, skoro kadencja sejmu kończy się w roku 2019. Zwrócił ponadto uwagę na, jego zdaniem, niegodziwe podniesienie czynszu Powiatowej Instytucji Kultury.
Prezydent, wyjaśniając okres 3 latni, stwierdził, że zastosowano „sztampę urzędową”, a okres ten zawsze można zmienić. Odnosząc się do kwestii podniesienia poinformował, że wykonano operat szacunkowy oraz zwrócił uwagę, że dotychczas miasto dokładało do funkcjonowania tej instytucji. Stwierdził, że miasto dojdzie do porozumienia ze starostą odnośnie stawki czynszu. Wyraził także opinię, że niedawna zmiana na stanowisku dyrektora Powiatowej Instytucji Kultury jest szkodą dla legionowskiej kultury.
Zastępca prezydenta Marek Pawlak poinformował, że w umowie z urzędem miasta zawarta jest klauzula, że w przypadku wygaśnięcia mandatu wygasa też umowa. Zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie czasu oznaczonego w § 1 z „3 lat” na „1 roku”.
Radny Andrzej Kalinowski zwrócił uwagę na upolitycznianie urzędu przez fakt prowadzenia w nim biura poselskiego. Jego zdaniem wielokrotnie mówiono, że urząd ma mało pomieszczeń. Zapytał, jaki był koszt rezygnacji z czynszu kawiarni oraz ile szkoły płacą miesięcznie do KZB, czy także będzie to cena rynkowa i zostanie wykonany operat. Odnosząc się do zmian na stanowisku dyrektora Powiatowej Instytucji Kultury stwierdził, że konkurs został ogłoszony w poprzedniej kadencji rady i zarządu powiatu.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że dyskusja odbiega od tematu.
Prezydent odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kalinowskiego stwierdził, że nie stawiał zarzutu dla zarządu, tylko ubolewanie że odeszła dobra osoba. Poinformował, że umowa z kawiarnią została rozwiązana bo kawiarnia przestała funkcjonować, a pomieszczenia zostaną przekazane do użytkowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Radny Mirosław Pachulski odnosząc się do kwestii funkcjonowania biura poselskiego wyraził opinię, że dobrze by było jakby się znaleźli inni i przynosili dochód miastu.
Radny Sławomir Traczyk stwierdził, że nie ma nic bardzie politycznego niż poseł.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował o pozytywnej opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
13 głosów za
0 głosów wstrzymujących
6 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Mieszka I.

Zastępca prezydenta Marek Pawlak przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Andrzej Kalinowski zwrócił się z pytaniem do przedstawiciela inwestora, czy spółka wykazała tą nieruchomości występując o pozwolenie na budowę i czy miała inne działki na umowę z urzędem miasta.
Przedstawicielka inwestora Lena Teska poinformowała, że wszystkie miejsca parkingowe są w garażu podziemnym i działka nie była wliczana.
Radny Andrzej Kalinowski zapytał, czy działka była ujęta w bilansie pozwolenia na budowę.
Przedstawicielka inwestora wyjaśniła, że w pozwoleniu na budowę są dwie działki, które są zajmowane na czas budowy. Po jej zakończeniu działka zostanie zwolniona i wykonana zostanie naprawa drogi.
Radny Mirosław Grabowski zwrócił uwagę, że aktualnie na tej działce znajduje się ogrodzenie budowy i jego zdaniem nie znajduje się ona wzdłuż granicy z działką nr 183/1, ponieważ do niej nie przylega.
Przedstawicielka inwestora poinformowała, że projekt uchwały dotyczy stworzenia możliwości zawrócenia samochodu straży pożarnej podczas ewentualnej interwencji. Płot po zakończeniu inwestycji zostanie usunięty i wykonana zostanie naprawa drogi.
Radny Mirosław Grabowski wyraził opinię, że sformułowanie „wzdłuż granicy z działką nr 183/1” jest niejasne.
Zastępca prezydenta Marek Pawlak wyjaśnił, że inwestor chce zmniejszyć powierzchnię działki, na której ma zostać ustanowiona służebność, z uwagi na zbyt wysoką kwotę, która została określona na podstawie operatu. Stwierdził, że nie styka się ona z działką nr 183/1, ale jest położona wzdłuż tej działki.
Radny Artur Pawłowski zapytał o kwotę, określoną na podstawie operatu oraz o ile zmniejszyłaby się powierzchnia mieszkań, gdyby powierzchnia działki przeznaczonej na służebność była pierwotnie mniejsza.
Przedstawicielka inwestora wyjaśniła, że działka była włączona do inwestycji tylko dlatego, żeby móc ją wykorzystywać w czasie budowy. Omawiany projekt uchwały dotyczy wyłącznie kwestii związanych z możliwością wjechania samochodu straży pożarnej. Jeśli chodzi o kwotę, to jest to 94.904 zł, co stanowi dużą kwotę w stosunku do inwestycji.
Radny Andrzej Kalinowski wyraził opinię, że uchwała z 2017 r., która ma zostać zmieniona nie została wykonana. Stwierdził także, że załączony rysunek jest nieczytelny. Jego zdaniem nie ma potrzeby podejmowania omawianej uchwały.
Prezydent zwrócił uwagę, że przedmiotem procedowanego projektu uchwały jest służebność, a nie dzierżawa, a inwestor do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku potrzebuje wytyczenia drogi pożarowej, z zachowaniem odpowiednich odległości.
Radny Andrzej Piętka zwrócił uwagę, że fakt włączenia konkretnej działki do bilansu inwestycji nie ma znaczenia, z uwagi na fakt, że przy dokonywaniu zmian, przy odbiorze, potrzebne będą nowe pozwolenia.
Radny Mirosław Grabowski zgłosił wniosek, aby w § 1 sformułowanie „wzdłuż granicy z działką” zamienić na: „na części działki”.
Prezydent stwierdził, że zaproponowany wniosek traktuje i zgłasza jako autopoprawkę.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował, że komisja wstrzymała się z wydaniem opinii do projektu uchwały, do czasu wyjaśnień udzielonych przez inwestora.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
14 głosów za
2 głosy wstrzymujące
2 głosy przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

Przewodniczący rady zarządził 20 min. przerwę.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działek gruntu położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.

Prezydent przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
17 głosów za
1 głos wstrzymujący
0 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Sekretarz miasta Danuta Szczepanik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radna Małgorzata Luzak wyraziła opinię, że niewłaściwym jest brak wymogu załączania wykazu osób popierających inwestycję.
Radny Mirosław Grabowski zgłosił wniosek, aby w kryteriach oceny wniosku sformułowanie „szacunkowy koszt inicjatywy” zamienić na: „szacunkowy udział środków budżetowych gminy w całkowitych kosztach inicjatywy”.
Radna Małgorzata Luzak zgłosiła wniosek o wpisanie wykazu 100 osób popierających inicjatywę.
Radny Andrzej Piętka odnosząc się do wniosku radnej Małgorzaty Luzak, zwrócił uwagę, że podpisy popierające inicjatywę są z terenu całego miasta, a sama inicjatywa dotyczy konkretnego miejsca.
Sekretarz miasta wyjaśniła, że do wniosku o inicjatywę nie może być załączana lista poparcia, dlatego, że cała procedura oparta jest na kodeksie postępowania administracyjnego, który nie przewiduje składania podpisów poparcia pod wnioskami.
Radca prawny Agnieszka Zielińska doprecyzowała wyjaśnienie Sekretarz miasta i poinformowała, że poparcie dla wniosku może być udzielone, ale nie może być warunkiem koniecznym do jego realizacji.
Radny Dariusz Petryka wyraził opinię, że projekt uchwały nie byłby procedowany, gdyby nie kontrola NIK. Jego zdaniem np. wzór umowy nie powinien być przedmiotem uchwały.
Sekretarz miasta stwierdziła, że urząd nie ukrywał faktu kontroli, ale zwróciła uwagę także na konieczność dostosowania uchwały do zapisów kpa.
Radny Mirosław Grabowski przypomniał o zgłoszonym przez siebie wniosku. Wyraził opinię, że ograniczanie inicjatyw powyżej 50 tys. powinno dotyczyć udziału gminy, a nie całej inicjatywy.
Sekretarz miasta zwróciła uwagę, że przyjęcie zgłoszonego wniosku powoduje konieczność jego rozszerzenia o zmiany w załącznikach do projektu uchwały.
Radna Małgorzata Luzak zaproponowała zrezygnowanie z pkt 6 kryteriów oceny wniosku.
Radny Mirosław Grabowski poprosił o opinię, co do skutków przyjęcia wniosku radnej Małgorzaty Luzak.
Radca prawny Agnieszka Zielińska zaproponowała zastanowienie się nad wykreśleniem kryteriów dotyczących kosztów inicjatywy. Jej zdaniem znając szacunkowy koszt całej inicjatywy, można określić udział innych elementów.
Radna Małgorzata Luzak zwróciła uwagę, że w obowiązującej uchwale całkowity koszt określany był na początku, a potem inne składniki.
Radca prawny Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że w poprzednich zapisach wymagane było podanie kosztu, teraz nie można go żądać i dlatego został przesunięty do kryterium oceny wniosku.
Radny Mirosław Grabowski podtrzymał swój wniosek. Stwierdził także, że wzór wniosku nie powinien być załącznikiem, zaproponował, aby wprowadzić zapis, że nie musi być stosowany.
Sekretarz miasta wyraziła opinię, że wzór wniosku jest drukiem pomocniczym.
Radny Andrzej Piętka stwierdził, że pkt 6 kryteriów nie ogranicza inicjatora.
Radny Mirosław Grabowski nie zgodził się ze zdaniem radnego Andrzeja Piętki i wyraził opinię, że każde kryterium ma wpływ na decyzję o realizacji wniosku.
Radny Dariusz Petryka zgłosił wniosek, aby w skład zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych weszło dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, a nie tak jak zostało zaproponowane w projekcie - jeden. Zaproponował także wykreślenie § 10.
Radna Małgorzata Luzak zgłosiła wniosek o skierowanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia, do Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
15 głosów za
1 głos wstrzymujący
2 głosy przeciw
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Brzezińska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Bogdan Kiełbasiński, na podstawie sygnału od mieszkanki, zapytał od kiedy będzie obowiązywało dofinansowanie, przyznawane na podstawie omawianej uchwały, od 1 stycznia 2019 r., czy od dnia złożenia wniosku oraz czy można złożyć wniosek w bieżącym roku, tak aby obowiązywał od początku roku 2019.
Dyrektor Anna Brzezińska wyjaśniła, że wnioski złożone w bieżącym roku dotyczą tylko tego roku, a ośrodek nie przyjmuje wniosków na rok następny. Wyjaśniła, że ośrodek realizuje dożywianie na mocy obowiązującej uchwały, a projekt dotyczący programu osłonowego na dofinansowanie tego zadania. Dodała ponadto, że ośrodkowi zależy, aby była ciągłość wypłat, jednak wojewoda stoi na stanowisku, że pomoc może być udzielana od dnia wydania decyzji.
Radny Artur Pawłowski zapytał, czy środki z rządowego programu będą miały wpływ na dotację dla ośrodka.
Dyrektor Anna Brzezińska wyjaśniła, że jeżeli gmina otrzyma środki z programu, to pomniejszy to udział gminy w zadaniu.
Radny Artur Pawłowski zapytał, czy zwiększy się liczba osób korzystających.
Dyrektor Anna Brzezińska odpowiedziała, że krąg osób korzystających zwiększy się.
Radny Mirosław Grabowski wyraził opinię, że zadanie nie jest nowością i nie powinno być zaskoczenia, co do procedury.
Dyrektor Anna Brzezińska zwróciła uwagę, że pracownicy ośrodka znają rodziny i wiedzą kto jakiej pomocy potrzebuje. Podkreśliła, że nigdy nie było tak, że ktoś nie został objęty pomocą.
Radny Mirosław Grabowski zasugerował, że jeśli będzie kłopot ze skorzystaniem od początku roku z dożywiania, to można wystąpić o zasiłek.
Dyrektor Anna Brzezińska stwierdziła, że nie będzie takiej sytuacji.
Radny Mirosław Grabowski zapytał, jak będzie wyglądał okres przejściowy, od złożenia wniosku do wydania decyzji.
Dyrektor Anna Brzezińska wyjaśniła, że albo rodzic pokryje koszty, albo ośrodek z zasiłku celowego.
Prezydent zwrócił uwagę, że o procedura wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
Radny Artur Pawłowski zapytał, czy program uwzględnia inne posiłki poza obiadem.
Dyrektor Anna Brzezińska wyjaśniła, że z programu rządowego opłacany jest jeden posiłek.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
17 głosów za
0 głosów wstrzymujących
0 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała o pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Koryś odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
16 głosów za
0 głosów wstrzymujących
0 głosów przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania części skargi współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

Przewodniczący poinformował, że 6 grudnia 2018 r. wpłynęło do Rady Miasta Legionowo pismo wojewody mazowieckiego z 3 grudnia 2018 r. przekazujące, do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, skargę współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. dotyczącą użyczenia działki na rzecz gminy Legionowo pod miejski plac zabaw. Skarga zawiera zarzuty dotyczące działań gminy w niniejszej sprawie. Ponadto skarżący podnieśli swoje zastrzeżenia do zachowania jednego z pracowników Urzędu Miasta Legionowo. Treść skargi oraz uzyskane wyjaśnienia radni otrzymali 14 grudnia 2018 r. Tak jak wskazane jest w uzasadnieniu do projektu uchwały oraz w opinii radcy prawnego, rozpatrzenie skargi współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. w części dotyczącej działań pracownika Urzędu Miasta Legionowo, nie leży w kompetencjach Rady Miasta Legionowo i należy przekazać ją do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością. Natomiast, zgodnie z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, część skargi dotycząca działań Prezydenta Miasta Legionowo, powinna zostać rozpatrzona przez Radę Miasta Legionowo, co będzie przedmiotem punktu „Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy”.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Dariusz Petryka zgłosił wątpliwości, że najpierw należy sprawdzić, czy osobą, o której jest mowa w skardze jest pracownik urzędu miasta.
Radca prawny Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że to prezydent ustali czy osoba ta jest pracownikiem urzędu miasta.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Pachulski odczytał tytuł projektu uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania:
10 głosów za
3 głosy wstrzymujące
1 głos przeciw
UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

18. Raport z działań dotyczących przeciwdziałania narkomanii realizowanych w ramach Legionowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Raport przedstawiła Sekretarz miasta.
Radny Artur Pawłowski zapytał, jak wygląda problem uzależnień, czy podejmowane są działania w zakresie nowych uzależnień.
Sekretarz miasta zwróciła uwagę, że analizując program można zobaczyć skalę problemów i działania podejmowane przez gminę.
Radny Artur Pawłowski zapytał, czy pomoc gminy zwiększa się.
Sekretarz miasta wyjaśniła, że gmina zwiększa środki, odpowiadając między innymi na wnioski szkół, czy policji.
Radna Katarzyna Skierkowska-Pacocha zapytała, co decyduje, że zadania w omawianym zakresie realizuje konkretna placówka.
Sekretarz miasta wyjaśniła, że to zależy od faktu, która placówka wyrazi wolę przystąpienia do programu.
Radny Artur Pawłowski zasugerował poszerzenie liczby placówek.
Sekretarz miasta poinformowała, że do współpracy z gminą zapraszane są wszystkie placówki z terenu Legionowa i wszystkie placówki realizują jakieś zadania.

19. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, część skargi współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. dotyczącej użyczenia działki na rzecz gminy Legionowo pod miejski plac zabaw w zakresie dotyczącym działań Prezydenta Miasta Legionowo, powinna zostać rozpatrzona przez Radę Miasta Legionowo.
Przewodniczący zgłosił wniosek aby skargę przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
15 głosów za
0 głosów wstrzymujących
0 głosów przeciw
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Przewodniczący poinformował, że 14 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo prokuratury okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, w którym prokuratura zwraca się o zmianę uchwały nr XLI/572/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo. Treść pisma prokuratury oraz kopię uchwały nr XLI/572/2018 radni otrzymali 20 grudnia 2018 r.
Przewodniczący zgłosił wniosek, aby pismo prokuratury okręgowej Warszawa Praga w Warszawie przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.
W wyniku głosowania:
13 głosów za
1 głos wstrzymujący
2 głosy przeciw
WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Radny Artur Pawłowski zapytał, czy radni będą mieli wpływ na treść uchwały.
Przewodniczący odpowiedział, że nad treścią uchwały będzie pracowała komisja.

20. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

Przewodniczący poinformował, że 7 grudnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację radnej Agaty Zakliki w sprawie struktury organizacyjnej, finansowania i kontroli Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta i innych komórek organizacyjnych, które wcześniej w swoim zakresie miały analogiczne kompetencje. Radna otrzymała odpowiedź 7 grudnia 2018 r.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły następujące odpowiedzi na interpelacje radnych złożone podczas II sesji Rady Miasta Legionowo:
- 17 grudnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Artura Pawłowskiego w sprawie działek znajdujących się pomiędzy blokami 12, 22, 27 oraz 21, 26 i 8 w Legionowie. Radny otrzymał odpowiedź 17 grudnia 2018 r.
- 18 grudnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Artura Pawłowskiego w sprawie opłat z tytułu najmu powierzchni budynków, w których mieszczą się Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 10 i Żłobek Miejski. Radny otrzymał odpowiedź 18 grudnia 2018 r.
- 19 grudnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kalinowskiego w sprawie rozbudowy kogeneracji w PEC „Legionowo” Sp. z o.o. Radny otrzymał odpowiedź 19 grudnia 2018 r.
- 20 grudnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kalinowskiego w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radny otrzymał odpowiedź 20 grudnia 2018 r.
Przewodniczący poinformował także, że 10 grudnia 2018 r. radny Grzegorz Kowalski złożył dwie interpelacje:
- dotyczącą finansowania komunikacji ZTM, KM i SKM. Radny otrzymał odpowiedź 20 grudnia 2018 r.
- dotyczącą wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Legionowo na 2019 r. Radny otrzymał odpowiedź 20 grudnia 2018 r.
Przewodniczący poinformował ponadto, że 27 grudnia 2018 r. radny Grzegorz Kowalski złożył interpelację dotyczącą linii autobusowej DKM LEGIONOWO Linia D3. Termin udzielenia odpowiedzi mija 10 stycznia 2019 r.
Radni nie wyrazili potrzeby odczytywania treści interpelacji i odpowiedzi.
Przewodniczący poprosił o składanie interpelacji.
Radna Katarzyna Skierkowska-Pacocha złożyła interpelację w imieniu radnego Andrzeja Kalinowskiego.

21. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

Przewodniczący poinformował, że 10 grudnia 2018 r. radny Dariusz Petryka złożył dwa zapytania:
- dotyczące KZB Legionowo Sp. z o.o. Radny otrzymał odpowiedź 21 grudnia 2018 r.
- dotyczące łączenia funkcji zastępcy prezydenta z funkcją członka zarządu spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. Radny otrzymał odpowiedź 21 grudnia 2018 r.
Radni nie wyrazili potrzeby odczytywania treści zapytań i odpowiedzi.
Przewodniczący poprosił o składanie zapytań.
Radny Artur Pawłowski odniósł się do odpowiedzi na interpelację w sprawie jednej z działek, o które pytał, znajdującą się przy ul. Sowińskiego i zapytał czy został złożony wniosek o zasiedzenie.
Prezydent wyjaśnił, że wniosek o zasiedzenie składa się do sądu; czasami sąd wzywa gminę do złożenia wyjaśnień, ale w tym przypadku nie wzywał. Zwrócił uwagę że pozostały na terenie miasta takie grunty, które mają nieustalonego właściciela.

22. Wolne wnioski.

Przewodniczący odniósł się do zgłoszonego na początku sesji wniosku o zaplanowanie kolejnego posiedzenia na 23 stycznia i poinformował, że przychyla się do niego.
Radny Dariusz Petryka przypomniał, że podczas poprzedniej sesji pytał o plan zagospodarowania przestrzennego dla Bukowca B. Zapytał o harmonogram opracowania tego planu.
Przewodniczący zasugerował, że do zaplanowanego terminu kolejnej sesji, 23 stycznia 2019 r. jest już niedługo i do tego czasu Prezydent odpowie na piśmie.

23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady zamknął obrady III sesji Rady Miasta Legionowo kadencji 2018 – 2023.


Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

 


 

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych 28 grudnia 2018 r.
na III sesji Rady Miasta Legionowo

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 22.244.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
(Głosowanie w pkt. Ustalenie porządku obrad.)

Za 17 Wstrzymało 0 Przeciw 0 Głosujących 17

Ryszard Brański
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Grzegorz Kowalski Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
(Głosowanie w pkt. Ustalenie porządku obrad.)

Za 17 Wstrzymało 1 Przeciw 0 Głosujących 18

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Wstrzymuję się
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
(Głosowanie w pkt. Ustalenie porządku obrad.)

Za 18 Wstrzymało 0 Przeciw 0 Głosujących 18

Ryszard Brański
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Wniosek Prezydenta Miasta o wymianę projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
(Głosowanie w pkt. Ustalenie porządku obrad.)

Za 19 Wstrzymało 0 Przeciw 1 Głosujących 20

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Przeciw
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
(Głosowanie w pkt. Ustalenie porządku obrad.)

Za 8 Wstrzymało 0 Przeciw 10 Głosujących 18

Ryszard Brański
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Przeciw
Marta Budzyńska Przeciw
Matylda Durka-Bojarun Przeciw
Paweł Głażewski Przeciw
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Przeciw
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Przeciw
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Przeciw
Mariusz Suwiński Przeciw
Tadeusz Szulc
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Przeciw
Janusz Klejment Przeciw

Wytypowanie 2 kandydatów z Rady Miasta Legionowo na członków Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. (Mirosław Pachulski, Sławomir Traczyk)
(Głosowanie w pkt. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy rady między sesjami.)

Za 17 Wstrzymało 1 Przeciw 0 Głosujących 18

Ryszard Brański
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Wstrzymuję się
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.

Za 12 Wstrzymało 2 Przeciw 6 Głosujących 20

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Przeciw
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Wstrzymuję się
Andrzej Kalinowski Przeciw
Grzegorz Kowalski Przeciw
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Wstrzymuję się
Dariusz Petryka Przeciw
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Przeciw
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Przeciw
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.

Za 13 Wstrzymało 5 Przeciw 2 Głosujących 20

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Przeciw
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Wstrzymuję się
Andrzej Kalinowski
Bogdan Kiełbasiński Wstrzymuję się
Grzegorz Kowalski Wstrzymuję się
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Przeciw
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Wstrzymuję się
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Wstrzymuję się
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Za 17 Wstrzymało 4 Przeciw 0 Głosujących 21

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Bogdan Kiełbasiński Wstrzymuję się
Grzegorz Kowalski Wstrzymuję się
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Wstrzymuję się
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Wstrzymuję się
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 22.244.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

Za 14 Wstrzymało 6 Przeciw 0 Głosujących 20

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Wstrzymuję się
Andrzej Kalinowski Wstrzymuję się
Bogdan Kiełbasiński Wstrzymuję się
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Wstrzymuję się
Dariusz Petryka Wstrzymuję się
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Wstrzymuję się
Marcin Smogorzewski
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Za 21 Wstrzymało 0 Przeciw 0 Głosujących 21

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Za
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za
Janusz Klejment Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

Za 16 Wstrzymało 4 Przeciw 0 Głosujących 20

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Wstrzymuję się
Andrzej Kalinowski Za
Bogdan Kiełbasiński Wstrzymuję się
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Wstrzymuję się
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Wstrzymuję się
Janusz Klejment Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 39,5 m2 znajdującego się na II piętrze w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

Za 13 Wstrzymało 0 Przeciw 6 Głosujących 19

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Przeciw
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Przeciw
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Przeciw
Dariusz Petryka Przeciw
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Przeciw
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Przeciw
Agata Zaklika Za

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Mieszka I.

Za 14 Wstrzymało 2 Przeciw 2 Głosujących 18

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś
Mirosław Pachulski Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Andrzej Kalinowski Przeciw
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Wstrzymuję się
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Przeciw
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Wstrzymuję się
Agata Zaklika Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działek gruntu położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.

Za 17 Wstrzymało 1 Przeciw 0 Głosujących 18

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Wstrzymuję się
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za

Wniosek radnej Małgorzaty Luzak o skierowanie projektu uchwały do Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.
(Głosowanie w pkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.)

Za 15 Wstrzymało 1 Przeciw 2 Głosujących 18

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Za
Małgorzata Luzak Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Przeciw
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Wstrzymuję się
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Przeciw
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Legionowo pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Za 17 Wstrzymało 0 Przeciw 0 Głosujących 17

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Za 16 Wstrzymało 0 Przeciw 0 Głosujących 16

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Za
Artur Pawłowski
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Tadeusz Szulc Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania części skargi współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

Za 10 Wstrzymało 3 Przeciw 1 Głosujących 14

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Za
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Wstrzymuję się
Artur Pawłowski Wstrzymuję się
Dariusz Petryka Przeciw
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski
Sławomir Traczyk Wstrzymuję się
Agata Zaklika Za

Wniosek Przewodniczącego rady o przekazanie skargi współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Legionowo do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
(Głosowanie w pkt. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.)

Za 15 Wstrzymało 0 Przeciw 0 Głosujących 15

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski
Mirosław Grabowski Za
Bogdan Kiełbasiński Za
Grzegorz Kowalski Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Za
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za

Wniosek Przewodniczącego rady o przekazanie pisma Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie o zmianę uchwały nr XLI/572/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
(Głosowanie w pkt. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.)

Za 13 Wstrzymało 1 Przeciw 2 Głosujących 16

Ryszard Brański Za
Zdzisław Koryś Za
Marta Budzyńska Za
Matylda Durka-Bojarun Za
Paweł Głażewski Za
Mirosław Grabowski Przeciw
Bogdan Kiełbasiński Przeciw
Grzegorz Kowalski Za
Artur Pawłowski Za
Dariusz Petryka Wstrzymuję się
Andrzej Piętka Za
Katarzyna Skierkowska-Pacocha Za
Marcin Smogorzewski Za
Mariusz Suwiński Za
Sławomir Traczyk Za
Agata Zaklika Za

 
Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2019-01-11 14:11:08
Czas publikacji: 2019-01-11 14:11:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak