Odpowiedź na interpelację dotyczącą pełnienia przez zastępcę prezydenta miasta Legionowo Marka Pawlaka funkcji prezesa zarządu spółki PEC Legionowo Sp. z o.o. 

 
 

Legionowo, 10.01.2019 r.

BRM.0003.39.2018

Pan Andrzej Kalinowski
Radny Rady Miasta Legionowo

Odpowiadając na interpelację z dnia 31 grudnia 2018 r. , uprzejmie informuję, że:
1. Prezydent Miasta Legionowo wydał zarządzenie nr 404/2018 w dniu 26.11.2018 r. w sprawie zgłoszenia reprezentanta Gminy Miejskiej Legionowo do objęcia

stanowiska Prezesa Zarządu PEC”Legionowo” sp.z o.o, którym dokonał zgłoszenia Pana Marka Pawlaka Zastępcy Prezydenta Miasta na to stanowisko.

2. Zarządzenie zostało przekazane do PEC ”Legionowo|”sp.z o.o w dniu wydania.

3. Zakres obowiązków Pana Marka Pawlaka – Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo jest określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legionowo ( §14 zarządzenia Nr 11/2018 z 8 .01.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo, § 1 pkt 3 zarządzenia nr 413/2018 z 29.11.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legionowo).

4. Po objęciu przez Pana Marka Pawlaka funkcji prezesa zarządu PEC Legionowo sp.zo.o (przy jednoczesnym pełnieniu funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo) nie występuje konflikt interesów.

5. Nie było potrzeby zwracania się o opinię prawną, ponieważ ustawodawca przewidział takie możliwości w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994 ze zm.) i ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.z 2017 r. ,poz.1393).

6. Zarządzeniem nr 415/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29.11.2018 r. zmieniono zarządzenie w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta Miasta do 0,6 etatu. Na tej podstawie obniżono wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu pracy.
O informację dotyczącą godzin pracy w wymiarze dziennym , tygodniowym oraz miesięcznym Pana Marka Pawlaka prezesa zarządu PEC Legionowo sp.zo.o proszę zwrócić się do Rady Nadzorczej PEC.

7. Zadania realizowane przez Pana Marka Pawlaka na obydwu stanowiskach są prowadzone bez zastrzeżeń, jeżeli Pan Radny ma uwagi, to proszę je sprecyzować.

8. Kwalifikacje i kompetencje Pana Marka Pawlaka do prowadzenia spółki PEC “Legionowo”sp.zo.o są wystarczające. Po raz kolejny zwracam uwagę na to, że wyboru Prezesa Zarządu spółki dokona Rada Nadzorcza.

 

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

 
Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Szczepanik
Czas wytworzenia: 2019-01-10 14:42:31
Czas publikacji: 2019-01-11 14:42:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak