IV przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 5 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2 

 
 

O G Ł O S Z E N I E


Prezydent Miasta Legionowo, działając na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 j.t) ogłasza, że w dniu 22 marca 2019 roku o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbędzie się IV przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 5 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, wielostanowiskowego, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/30 w obrębie 63 o powierzchni 4.663 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, powierzchnia pomieszczeń przynależnych (piwnice), lokali użytkowych i lokalu niemieszkalnego, stanowiącego garaż podziemny, posiadający 45 miejsc parkingowych, wynosi 3.487,74 m2.
Prawo własności Gminy Miejskiej Legionowo do garażu podziemnego zapisane jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej WA1L/00073325/9.

1. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 2.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

2. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 5.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

3. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 11.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

4. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 14.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

5. Udział 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o łącznej powierzchni 1.142,47 m2, oznaczonego jako miejsce parkingowe nr 37.
Cena wywoławcza miejsca parkingowego: 11 600,00 zł.
Wadium: 600,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż : 120,00 zł.

Uwaga: do uzyskanej w wyniku przetargu ceny sprzedaży każdego miejsca parkingowego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu - 15 udziałów po 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego wielostanowiskowego, sporządzony w oparciu o art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami został podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo od 12 marca 2018 roku do 9 kwietnia 2018 roku oraz w tygodniku powiatu legionowskiego "Miejscowa" nr 11/818/ z dnia 15 marca 2018 roku.
I przetarg odbył się w dniu 8 czerwca 2018 roku.
II przetarg odbył się w dniu 5 października 2018 roku.
III przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2019 roku.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Legionowo prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 53 1090 1841 0000 0001 4147 9532., najpóźniej do dnia 18 marca 2019 roku, ze wskazaniem numeru miejsca parkingowego, którego dotyczy wpłacone wadium.
Uwaga: za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Legionowo.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, na rachunek bankowy podany przez uczestnika przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Legionowo. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty przetargu.

Z ustalonymi, w wyniku przetargu nabywcami Gmina Miejska Legionowo podpisze umowę w formie aktu notarialnego.

Prezydent Miasta Legionowo zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca udziału 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Legionowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin wpłaty ceny nabycia nabytego udziału przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca udziału 1/45 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego, na rachunek bankowy Gminy Legionowo, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Uwaga: termin wpłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Legionowo.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Prezydent Miasta Legionowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Informacja o przyczynie odwołania przetargu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo oraz w tygodniku powiatu legionowskiego "Miejscowa".

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pokój nr 3.04 lub pod numerami telefonów: 22 766-40-54 lub 766-40-55.

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

Liczba odwiedzin : 2497
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Chudzik
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Białokoz
Czas wytworzenia: 2019-02-14 09:33:33
Czas publikacji: 2019-02-14 09:39:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak