Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z stacji wodociągowych PW-K „LEGIONOWO” miasto Legionowo

dane za okres – III kwartał 2018 r.

2018-12-06 13:30:18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legionowo

w sprawie wysokości zaktualizowanych podstawowych kwot dotacji na 2018r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Legionowo

2018-11-05 11:29:35
Ogłoszenie

o podjęciu przez Radę Miasta Legionowo uchwały Nr XXXVIII/520/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. "Śródmieścia Legionowa"...

2018-02-15 13:26:18
Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2018r.

2018-01-15 13:43:24
Ogłoszenie

o uchwaleniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo”

2017-10-06 09:40:58
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-04-13 12:38:45
Ogłoszenie

o uchwaleniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo

2017-01-09 16:13:07
Ogłoszenie

o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północy - północna granica administracyjna miasta Legionowo, od wschodu - wschodnia granica administracyjna miasta Legionowo, oś ulicy Jana Pawła I, od południa - oś ulicy Olszankowej, zachodnia granica działki o nr ewid. 18 z obrębu ewid. nr 70, południowa granica działki o nr ewid. 5 z obrębu ewid. 70, wschodnia granica działek o nr ewid. 6/1 i 6/2 z obrębu ewid. nr 70, oś ulicy Olszankowej, od zachodu - oś ulicy Suwalnej, zachodnia granica administracyjna miasta.”

2016-06-24 14:11:14
Ogłoszenie

o podjęciu przez Radę Miasta Legionowo uchwały Nr IX/96/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
2015-09-08 12:05:12