Konkurs na kandydata na Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo 

 

Ogłoszenie wraz z informacją o wynikach

 

Legionowo, 9 marca 2016 r.

 

Informacja o wynikach konkursu
na kandydata na Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo

 

Informuję, że w wyniku konkursu na kandydata na koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo wybrana została Marta Myśliwiec.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, Marta Myśliwiec spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zespół oceniał: kwalifikacje kandydatów, wiedzę i motywacje do pełnienia funkcji koordynatora oraz koncepcje współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, kandydatka otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Przewodniczący

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Andrzej Piętka

 


 

 

Legionowo, 27 stycznia 2016 r.

KONKURS NA KANDYDATA NA KOORDYNATORA

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LEGIONOWO

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Legionowo ogłasza konkurs na kandydata na koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo.

Niezbędne wymagania :

1. posiadane obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów,

3. doświadczenie w pracy z młodzieżą,

4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

6. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.)

Dodatkowe wymagania:

1. doświadczenie w kierowaniu zespołem,

2. koordynowanie realizacji projektów,

3. aktywne uczestnictwo w organizacjach społecznych,

4. wiedza w zakresie przepisów:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515 z późn. zm.),

- uchwała X/106/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Legionowo.

Zadania wykonywane przez Koordynatora:

Koordynowanie oraz wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miasta, a w szczególności:

1. zorganizowanie szkolenia i posiedzenia inauguracyjnego Młodzieżowej Rady Miasta,

2. współpraca z opiekunami Samorządów Szkolnych,

3. udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta,

4. czuwanie nad zgodną ze statutem działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,

5. odpowiedzialność za całą dokumentację Młodzieżowej Rady Miasta.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

2. życiorys,

3. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub aktualne zaświadczenie o etapie studiów,

5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7. podpisane oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),

8. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta (stanowiska 14 – 18) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

05-120 Legionowo

Termin składania dokumentów od 3 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. do godz. 14.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Legionowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja nie przewiduje możliwości uzupełniania wymaganej dokumentacji.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo – www.bip.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Legionowo.

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której kandydaci na koordynatora przedstawią koncepcję współpracy z Młodzieżową Radą Miasta. Przewidywany termin rozmów - 3 marca 2016r.

Z koordynatorem Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo zostanie podpisana umowa, której ramowy wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Koordynator rozpocznie pracę z Młodzieżową Radą Miasta od września 2016 r.

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu

Andrzej Piętka

 

Wzór umowy (50.8 KB)

 

Liczba odwiedzin : 930
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Bludas-Nadworska
Czas wytworzenia: 2016-01-29 10:11:53
Czas publikacji: 2016-03-09 15:24:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak