Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U.2016.352).

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1) informację pozyskaną od Urzędu Miasta Legionowo użytkownik opatruje notką o źródle, czasie wytworzenia i jej pozyskania,

2) informacja pozyskana od Urzędu Miasta Legionowo, która została przetworzona przez użytkownika musi zawierać informację o zakresie i sposobie jej przetworzenia,

3) Urząd Miasta Legionowo ponosi odpowiedzialność za treść przekazanej informacji. Urząd Miasta Legionowo nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostepnionej informacji.

 

Informacja o wysokości opłat


Przy ustalaniu opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mogą być brane pod uwagę takie czynniki wpływające na koszt, czas przygotowania i przekazania informacji w sposób i formie określonych przez zainteresowanego, jak w szczególności: wynagrodzenie pracownika przygotowującego informację, zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji.

 

Informacje o środkach prawnych

przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Od wydanej decyzji administracyjnej odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zainteresowany, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ww. ustawy. Sprzeciw nie przysługuje jednakże od oferty, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku otrzymania sprzeciwu prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Od przedmiotowej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Warunek ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Wykorzystując informację mającą cechy wymienione powyżej należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Liczba odwiedzin : 2297
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2016-07-22 09:52:08
Czas publikacji: 2016-07-22 10:19:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak