Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych 

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do 14.12.2018 r.

 

Informacja o wynikach konkursu w obszarze ZDROWIE z 21.09.2018 r. (pdf)

 


 

Gmina Miejska Legionowo
ogłasza konkurs nr Rf.033.1.2018
na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia
2006 r., Gmina Miejska Legionowo poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Obszar współpracy partnerskiej:

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 14.12.2018 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.


1. Kryteria oceny formalnej:

a) złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronie: www.bip.legionowo.pl

b) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

c) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu

d) podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu

e) wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

f) krótki opis projektu,

g) planowany okres realizacji projektu,

h) wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j) określenie roli Gminy Miejskiej Legionowo w projekcie: Lider/ Partner.


2. Kryteria oceny merytorycznej (max. 32 pkt):

a) cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b) opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c) planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 6 pkt],

d) szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e) najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt ],

h) przedstawienie koncepcji współpracy z Gminą Miejską Legionowo wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 3 pkt],

i) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

Gmina Miejska Legionowo będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w rozmowach jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych oceny (w sposób częściowy lub pełny). W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, Gmina Miejska Legionowo zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji przez oferenta w wyznaczonym przez Gminę terminie, oferta zostanie odrzucona.

Gmina Miejska Legionowo zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

Gmina Miejska Legionowo zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej – w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Miasta Legionowo,
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo – w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo.

W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

Gmina Miejska Legionowo, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.
Serdecznie zachęcamy do współpracy!


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski


Regulamin konkursu (pdf)


Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia (doc)  Formularz zgłoszenia (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami (pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień (pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 9879
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Pernak-Kozłowska
Czas wytworzenia: 2018-07-17 14:38:12
Czas publikacji: 2018-09-21 14:35:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak