Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 

 

Informacja wraz ze wzorem wniosku

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1316).


Wymagane dokumenty:

1. Podpisany wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców – formularz można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich – parter stanowisko nr 14 do 18, a także można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.legionowo.pl.

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Sposób złożenia wniosku:

Wniosek składa się osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich- parter stanowiska nr 14 – 18
lub za pośrednictwem platformy ePUAP epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).


Opłaty:

Brak opłat


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

decyzja o wpisaniu bądź odmowie dokonania wpisu do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku


Sposób zakończenia postępowania:

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców bądź decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru wyborców. Decyzję strona otrzymuje za pośrednictwem poczty.


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można uzyskać informacje na temat stanu zaawansowania sprawy:

Ida Parakiewicz-Czyżma- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Elżbieta Gierczyńska- Zastępca Wydziału Spraw Obywatelskich

Piętro: parte r- Biuro Obsługi Klienta, stanowiska nr 16

Nr telefonu: 22 774-20-31 wew. 4015; 22 766-40-15

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00; wtorek - piątek 8.00-16.00


Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru wyborców, służy skarga do Sądu Rejonowego w Legionowie złożona w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo.


Uwagi: Ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie w Biurze Obsługi Klienta.


Wniosek (odt)  Wniosek (pdf)

Klauzula informacyjna (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 689
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ida Parakiewicz-Czyżma
Czas wytworzenia: 2018-08-31 12:24:52
Czas publikacji: 2019-02-20 10:28:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak