Składanie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Informacja

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2846).


Wymagane dokumenty:

Wniosek sporządzony według wzoru pomocniczego stanowiącego załącznik nr 1 do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Załączniki do wniosku:
1) dokumentacja projektowa (jeśli jest w posiadaniu Inicjatora, opracowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm),
2) kosztorys zadania (jeśli jest w posiadaniu Inicjatora),
3) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem organizacji pozarządowej bądź podmiotu, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) informacja dotycząca własności terenu lub pisemna zgoda na podpisanie umowy użyczenia na czas realizacji zadania,
5) wykaz mieszkańców popierających inicjatywę zawierający: imię, nazwisko oraz adres (jeśli jest w posiadaniu Inicjatora),
6) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania.


Sposób złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo – parter, stanowiska 3-8 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty:

nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

30 dni

Sposób zakończenia postępowania:

Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej bądź pismo o odmowie realizacji wniosku.


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można uzyskać informacje na temat stanu zaawansowania sprawy:

Ewa Sobierajska - Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Nr pokoju: 3.41 II piętro
Nr telefonu: 22 766 40 07
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-16.00


Tryb odwoławczy:

nie dotyczy


Uwagi:
ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta.


Urząd Miasta Legionowo 05-120 Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
tel.: 22 774 20 31 fax: 22 774 02 32
e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

Biuro Obsługi Klienta czynne w godz.:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek- piątek: 8:00 – 16:00

 

 

Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobierajska
Czas wytworzenia: 2019-03-18 08:45:04
Czas publikacji: 2019-03-18 08:53:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak