Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat 

 

Informacja wraz ze wzorem wniosku

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.)


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze wskazaniem sposobu jego odbioru (osobiście lub przesłanie na adres pocztowy).
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Sposób złożenia wniosku:

1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy platformy ePUAP epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).
2. Przesłać elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl (wymagany podpis elektroniczny).
3. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter-stanowiska nr 3-8) (wymagany własnoręczny podpis).
4. Przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Legionowo (wymagany własnoręczny podpis).


Opłaty:

1. Opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21,00 zł.
2. Opłata skarbowa za pozostałe zaświadczenia – 17 zł.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 7 dni od złożenia wniosku


Sposób załatwienia sprawy:

wydanie zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia


Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można uzyskać informacje na temat stanu zaawansowania sprawy:

podinspektor Iwona Świć, Zastępca Kierownika Referatu Windykacji i Egzekucji Ewelina Kowalik, Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji Patrycja Zielińska
Nazwa Wydziału/Referatu/Stanowiska: Referat Windykacji i Egzekucji
Piętro: parter, I piętro
Nr pokoju: 1.08, 2.17, 2.42
Nr telefonu: (22) 766-40-14, (22) 766-40-35, (22) 766-40-50
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00; od wtorku do piątku 8.00-16.00

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art.306c Ordynacji podatkowej odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legionowo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Uwagi: Ewentualne wnioski i skargi dotyczące działalności Urzędu Miasta Legionowo można składać do Prezydenta Miasta Legionowo, Zastępców Prezydenta Miasta Legionowo, Sekretarza Miasta Legionowo, Skarbnika Miasta Legionowo po uprzednim uzgodnieniu w Sekretariacie spotkania lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Klienta stanowiska nr 3-8.


Biuro Obsługi Klienta czynne w godz.:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00


Wniosek (odt)  Wniosek (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 154
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Zielińska
Czas wytworzenia: 2018-11-13 10:23:54
Czas publikacji: 2018-11-13 10:23:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak